ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Νόμος 3816/2010

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010

Νόμος 3816/2010 (Φ.Ε.Κ. 6Α΄/26-1-2010)

Δημοσιεύθηκε ο νόμος που ψηφίσθηκε στις 19-01-2010 από την Ολομέλεια της Βουλής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις»
Στο άρθρο 1 και στις παραγράφους 1 έως 4 ορίζεται ποια πρόσωπα, φυσικά ή νομικά έχουν δικαίωμα στη ρύθμιση αυτή, υπό ποίες προϋποθέσεις και για ποια χρονική διάρκεια θα ισχύει η ρύθμιση αυτή. Επιγραμματικά αναφέρουμε πως δικαίωμα έχουν όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν συνάψει συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με πιστωτικά ιδρύματα για επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς και για συνολικές οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 30-06-2007.
Επίσης δικαίωμα έχουν όσοι οφειλέτες από συμβάσεις της παραγρ. 1 έχουν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1-1-2005 έως την 30-6-2007, υπό τον όρο πως θα αποπληρωθεί μέχρι 15-5-2010 ποσό ίσο με το 10% της οφειλής που προκύπτει μετά την αφαίρεση τόκων υπερημερίας και ανατοκισμού. (άρθρο 1 παρ. 4)
Στην παράγραφο 5 αναφέρεται επί λέξει: 
«Οι αιτήσεις   για την υπαγωγή  στην ρύθμιση  των οφειλών των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλεται  μέχρι τις 15.4.2010.  Τα πιστωτικά ιδρύματα  υποχρεούνται  να γνωστοποιούν στον οφειλέτη μέσα σε τριάντα ημέρες από  την υποβολή της αίτησης  στο ύψος της οφειλής που προκύπτει  κατά τα ανωτέρω. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου  και μέχρι  την  31.7.2010  δεν επιτρέπεται  η έναρξη  ή  η συνέχιση της κύριας διαδικασίας  της έμμεσης  αναγκαστικής εκτέλεσης,  εκτός  αν έχει διενεργηθεί   ήδη ο πλειστηριασμός,  για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων  από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων   του Ελληνικού Δημοσίου,  των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  και των Οργανισμών   Κοινωνικής Ασφάλισης,  για οποιαδήποτε αιτία  οφειλής  και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης  θα έχει υποβάλει  εμπρόθεσμα  σχετική αίτηση  υπαγωγής  στις ρυθμίσεις του παρόντος.   Ο οφειλέτης επικαλείται  και αποδεικνύει  την εμπρόθεσμη  υποβολή της αίτησης.»
       Στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου 1 αναφέρονται:
       6) Στις διατάξεις  του παρόντος άρθρου  υπάγονται  και ληξιπρόθεσμες οφειλές  από συμβάσεις  χρηματοδοτικής μίσθωσης  με χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν καταγγελθεί. Η διάρκεια  της αποπληρωμής  της οφειλής  δεν μπορεί να υπερβαίνει  τον εναπομένοντα  μέχρι τη λήξη  της μίσθωσης  χρόνο.  Στην περίπτωση της υπέρβασης  δεν εφαρμόζεται  το τρίτο εδάφιο  της παραγράφου 2. Καταγγελίες  μετά την 15.12.2009 και μέχρι τη δημοσίευση  του παρόντος  νόμου δεν παράγουν τα αποτελέσματά τους.  Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις αυτές.
       7) Δεν υπάγονται  στις διατάξεις  του παρόντος άρθρου  ληξιπρόθεσμες οφειλές  από συμβάσεις   πρακτορείας  επιχειρηματικών  απαιτήσεων από ομολογιακά δάνεια, από δάνειο ή πιστώσεις εγγυημένα  ή επιδοτούμενα  από το Δημόσιο  ή εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  Στις  διατάξεις του παρόντος  άρθρου  υπάγονται  και ληξιπρόθεσμες  οφειλές κοινωφελών ιδρυμάτων.
       8) Δικαίωμα να ζητήσουν  την υπαγωγή στο νόμο αυτό έχουν οι πρωτοφειλέτες, οι εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοί τους, εφόσον διαθέτουν  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
       Από την πρώτη στιγμή της ψήφισής του ο νόμος αυτός δημιούργησε πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες. Έχουμε όμως, να παρατηρήσουμε τα εξής:
- Δεν περιλαμβάνονται στη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση όλα τα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα παρά μόνο όσων ο σκοπός είναι επιχειρηματικός, επαγγελματικός ή αγροτικός καθώς και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού που έχουν καταγγελθεί.
- Ενώ δεν καθίσταται απόλυτα σαφές, από τη διατύπωση του νόμου και ιδιαίτερα του άρθρου 1 παρ. 5, αν υπάρχει ρητή απαγόρευση και μέχρι 15-4-2010 στην επιβολή κατάσχεσης ή συνέχισης εκκρεμούς διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο αν ο οφειλέτης έχει ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου, εντούτοις το αποσαφηνίζει η Έκθεση της Β’ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων νόμων της Βουλής επί του νομοσχεδίου για το άρθρο αυτό, η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής μόλις στις 27-1-2010.
       Η έκθεση αναφέρει: «2. Επί του άρθρου 1 παρ. 5
Συμφώνως προς την παρ. 5 του άρθρου 1 του νσχ, από τη δημοσίευση του παρόντος
και μέχρι την 30.6.2010 «δεν επιτρέπεται η έναρξη ή η συνέχιση της κύριας διαδι-
κασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, εκτός αν έχει διενεργηθεί ήδη ο
πλειστηριασμός…». Η αναστολή των διαδικασιών εκτέλεσης είναι, εν προκειμένω, αυτοδίκαιη. Μετά δε την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου, η εκτέλεση αρχίζει ή συνεχίζεται μετά από τον επαναπροσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού κατά τους όρους της ρύθμισης.     Με τον όρο έμμεση αναγκαστική εκτέλεση νοείται η μορφή εκείνη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά την οποία η ικανοποίηση του δανειστή επέρχεται όχι αμέσως, δηλαδή με μια πράξη, αλλά με περισσότερες πράξεις (Π. Γέ-
σιου – Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Ι, Γενικό Μέρος, εκδ. Σάκ-
κουλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 28-29). Ιδίως, δε, νοείται η κατάσχεση του πράγματος, η οποία οδηγεί στην εκπλειστηρίασή του και, στη συνέχεια, στην ικανοποίηση του δανειστή από το πλειστηρίασμα, η αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης ή η επιβολή χρηματικής ποινής.»

- Παρατηρείται όμως και ένα ακόμα ερωτηματικό. Αυτό έχει να κάνει με το βάρος απόδειξης της ύπαρξης της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις. Το βάρος επίκλησης και απόδειξης το έχει ο οφειλέτης. Κατά την άποψή μας θα ήταν πολύ ευκολότερο και πιο σωστό αν το επισπεύδον πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο άλλωστε θα γνωρίζει στο τέλος της προθεσμίας (15-4-2010) την ύπαρξη ή όχι της αίτησης αυτής, είχε την ευθύνη της χορήγησης της εντολής είτε για την έναρξη είτε για τη συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας. Έτσι όμως όπως ορίζει ο νόμος, την ευθύνη έχει ο οφειλέτης και το δεύτερο ερώτημα είναι ο οφειλέτης ενώπιον ποίου επικαλείται την εμπρόθεσμη ύπαρξη της αίτησης, απευθείας στο όργανο της εκτέλεσης ή υποχρεούται να προσφύγει το δικαστήριο του άρθρου 933 ΚΠολΔικ. Πάλι κατά την άποψή μας πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο να κρίνει το εμπρόθεσμο ή αν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ο νόμος τάσσει.
- Επίσης υφίσταται μία «αντιπαράθεση» στο εάν ο νόμος καταλαμβάνει μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα ή καταλαμβάνει και όλους τους ιδιώτες.  Και για τις δύο απόψεις υπάρχουν επιχειρήματα κυρίως γραμματικής φύσεως.  Κατ’ αρχάς ο τίτλος «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα,…….» δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Στη συνέχεια, κατά την άποψή μας το Υπουργείο στόχο είχε, κατ’ αρχήν να ρυθμίσει τις σχέσεις μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το κείμενο της συγκεκριμένης παραγράφου στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ έτσι όπως το κατέθεσε η Υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη στη Βουλή και το συνυπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ακριβές κείμενο στην παράγραφο αυτή, έτσι όπως είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων έχει ως εξής: «……………. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι τις 30.6.2010 δεν επιτρέπεται να αρχίσει ή να συνεχίσει αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, που δύνανται να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»    Την απαγόρευση αυτή λοιπόν, μόνο,  προς τα πιστωτικά ιδρύματα την αναφέρει και η ΕΚΘΕΣΗ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μάλιστα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο ΜΕΡΟΣ Α’ άρθρο 1 περ. ζ γράφει: «ζ. Τα πιστωτικά ιδρύματα από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και μέχρι τις 30.6.2010 δεν μπορούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν………»    Πρέπει να σημειωθεί πως στην Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου στο Ειδικό μέρος αντιγράφεται η ίδια η παράγραφος, στο δε γενικό μέρος αναφέρει: « Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες μπορούν πλέον να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με τα πιστωτικά ιδρύματα, να αποφύγουν τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που εκκρεμούν σε βάρος τους……» Στη συνέχεια από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατατέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής διαφορετικό κείμενο το οποίο έχει κατά λέξη όπως το ψηφισθέν.  Από κανένα σημείο του κείμενο πάντως, της Έκθεσης της διαρκούς επιτροπής δεν προκύπτει αλλαγή στη φιλοσοφία του νομοθετήματος και από κανένα σημείο του αναρτημένου κειμένου δεν προκύπτει πως στο νόμο αυτό εμπίπτουν οι όποιες απαιτήσεις προς όποιον δανειστή    
       Η Ομοσπονδία μας θέλοντας να ερμηνεύσει όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο νόμο μελέτησε ενδελεχώς τα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, όπως και αυτά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. Μελετήσαμε τα πρακτικά και των τριών συνεδριάσεων της Ολομελείας και κυρίως αυτά των συζητήσεων για την κατ’ αρχήν ψήφιση του νομοσχεδίου αλλά και στην κατ΄ άρθρο συζήτηση. Από καμία τοποθέτηση κανενός ομιλητή από κανένα κόμμα, πόσο μάλλον από την αρμόδια Υπουργό δεν προκύπτει το παραμικρό στοιχείο-ένδειξη που να τείνει στην άποψη πως ο νόμος καταλαμβάνει την οποιαδήποτε οφειλή προς οποιονδήποτε δανειστή από οποιαδήποτε αιτία.
       Κατά την άποψή μας αν αυτό επικρατήσει θα είναι ένας από τους πλέον άδικους και άνισους νόμους.  Για παράδειγμα, πως είναι δυνατόν να απαγορεύει ένας νόμος που δημιουργήθηκε για να ρυθμίσει τις σχέσεις μεταξύ οφειλετών, φυσικών ή νομικών προσώπων και τραπεζών, την κατάσχεση από την σύζυγο κατά του πρώην συζύγου της για οφειλόμενη διατροφή. Ή να απαγορεύεται στον εργαζόμενο να κατασχέσει το ακίνητο του οφειλέτη-εργοδότη του για οφειλόμενες (πολλές φορές τελεσίδικες) απαιτήσεις του. 
       Εν πάση δε περιπτώσει δεν ευθύνονται για την οικονομική κρίση ούτε για τη έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων ή των επαγγελματιών τα ανήλικα τέκνα που και αυτά πρέπει να διατραφούν ή μορφωθούν.  Ούτε βέβαια ευθύνονται οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν, δεν αποζημιώθηκαν, δικαιώθηκαν όμως από τα Ελληνικά Δικαστήρια, ώστε να τιμωρηθούν απαγορεύοντάς τους το ύψιστο δικαίωμα μιας δίκαιης δίκης και μια δίκη δεν μπορεί ποτέ να είναι δίκαιη αν δεν καθίσταται δυνατή η πραγμάτωση του δικαιώματος.
       Τα ίδια επίσης ισχύουν και σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και όχι μόνον όλοι οι αρμόδιοι Υπουργοί κλπ αναλύουν το μέγα πρόβλημα του Κράτους στις εισπράξεις των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχεται σε 32 δις ευρώ. Πως θα καλύψει το Κράτος τις ανάγκες του αν δεν εισπράξει από τους οφειλέτες του.  Η λύση είναι εύκολη …. Θα την πληρώσουμε πάλι όλοι μέσω των έμμεσων φόρων .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Για όλους αυτούς τους προβληματισμούς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διοργάνωσε μία συνάντηση στο Υπουργείο, στην οποία κλήθηκαν όλες οι τράπεζες, καθηγητές Πανεπιστημίων, φορείς και η Ομοσπονδία μας.  Τον κλάδο εκπροσώπησαν οι Πρόεδρος Πρεκετές και ο Αντιπρόεδρος Κριάρης. Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο κ. Σπυράκος από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Στη συγκέντρωση αυτή ο συντονιστής περιληπτικά ανέφερε το πνεύμα του νόμου αυτού και επί του ζητήματος που αφορά τους δικούς μας προβληματισμούς ανέφερε πως η απαγόρευση ισχύει για τον οποιοδήποτε επισπεύδοντα-δανειστή και πως αυτό είναι δίκαιο για την ισότητα μεταξύ των δανειστών.  Μετά από αρκετές τοποθετήσεις το λόγο πήρε ο Πρόεδρός μας και εξήγησε πως πέραν αυτών που παραθέτουμε πιο πάνω πως, είναι πιθανόν να προσκρούει και στο Σύνταγμα.
    Ο Κ. Σπυράκος εξήγησε πως είναι ένα νομοθέτημα εντελώς έκτακτο και θέλει να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και για αυτό είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
    Επί του θέματος τοποθετήθηκε η κ. Χρυσούλα Απαλλαγάκη, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς και εξήγησε πως στην αναγκαστική εκτέλεση καμία ενέργεια δεν είναι αυτοδικαίως άκυρη. Ο οποιοσδήποτε τρίτος δανειστής μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης  ακόμα και πιστωτικό ίδρυμα για την ικανοποίηση απαίτησης που δεν εμπίπτει στο νόμο. Ο οφειλέτης, όμως, καθώς και η τράπεζα που έχει έννομο συμφέρον και εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση μπορεί να ανακόψει την διαδικασία κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ και να επιτύχει την αναστολή κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ. Θεωρεί πως μία τέτοια ανακοπή θα ευδοκιμήσει.
       Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί για το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δίκης.
      Από αυτά συνάγεται και η απάντηση σε ένα από τα παραπάνω ερωτηματικά μας. Ο οφειλέτης οφείλει με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ να επικαλεστεί την ύπαρξη της αίτησης και όχι στον Δικαστικό Επιμελητή.
      Αντίθετη άποψη εκφράστηκε από τον κ. Παναγόπουλο, εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος τόνισε φέρνοντας ταυτόχρονα και ως παράδειγμα μία τελεσιδίκως επιδικασθείσα εργατική απαίτηση πως δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα μία τέτοια απαγόρευση.
     Εν κατακλείδι η άποψή μας είναι αυτή που εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή. Οι τρίτοι επισπεύδοντες δανειστές δεν εμπίπτουν αυτοδικαίως στην απαγόρευση αυτή. 
                


Στις 26/05/2010, ανανεώθηκε την 26/05/2010


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES