ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Εκτέλεση και ΚΕΔΕ

Επιμέλεια:Εκτελεστική Γραμματεία

Εκτέλεση και ΚΕΔΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., που επισπεύδει εκτέλεση σε βάρος οφειλέτη του δημοσίου, οφείλει να εξειδικεύει και να αιτιολογεί τα κατ’ ιδίαν κονδύλια των βεβαιωθέντων χρεών του οφειλέτη. Μη εξειδίκευση της ιδιότητας της ανακόπτουσας, οποία στη μεν έκθεση κατάσχεσης φέρεται ως οφειλέτρια με την ιδιότητά της εγγυήτριας ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας, ενώ στο πρόγραμμα πλειστηριασμού με την ιδιότητα της ομόρρυθμης εταίρου της εταιρείας αυτής. Ακύρωση του προγράμματος πλειστηριασμού, ως αναιτιολόγητου (άρθρ. 216, 224, 225 ΚΔΔ, 10, 19 § 1, 41 ΚΕΔΕ). ΔΠρΑθ. 3404/2006 ΝοΒ 2006, σελ. 1604.Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 975 παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 10 του Ν. 171/87 και 26 παρ. 3 του Ν. 1846/51, προκύπτει, ότι το καθιερούμενο από την πρώτη διάταξη προνόμιο κατατάξεως, απολαμβάνουν εκείνες οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών που προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν από τον πλειστηριασμό. Χρόνος δεν όπου οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ότι προέκυψαν (γεννήθηκαν) είναι το ημερολογιακό τέλος του μηνός μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η εργασία, ανεξάρτητα από το χρόνο που η αξίωση βεβαιώθηκε. Σημειώνεται, ότι ο χρόνος βεβαίωσης είχε σημασία υπό την ισχύ του άρθρου 61 παρ. 2 του ΚΕΔΕ, που εφαρμόζετο και για την είσπραξη των απαιτήσεων του ΙΚΑ για την περίπτωση που το ΙΚΑ  συνέτρεχε με ενυπόθηκο δανειστή, οπότε κατ' ανάλογη εφαρμογή της άνω παρ. 2 του άρθρου 61 ΚΕΔΕ ( η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2093/1992), προνομιούχες απαιτήσεις ήσαν όσες βεβαιώθηκαν κατά την τελευταία διετία πριν από τον πλειστηριασμό (ΑΠ 1251/94). Επί πτωχεύσεως του οφειλέτη καθού η εκτέλεση κρίσιμο χρονικό σημείο για την αφετηρία της διετίας του προνομίου του ΙΚΑ είναι η ημέρα δημοσιεύσεως της κηρυττούσης την πτώχευση αποφάσεως (Ολ.ΑΠ 30/1996). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 55 παρ. 1 του ΚΕΔΕ (που εφαρμόζεται και επί του ΙΚΑ) "ο Διευθυντής οιουδήποτε Δημοσίου ταμείου λαβών γνώσιν, είτε εκ κοινοποιήσεως του προγράμματος πλειστηριασμού είτε καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον,  επισπευδόμενου πλειστηριασμού, υποχρεούται να αναγγείλει το Δημόσιον δια τα βεβαιωμένα  εις το ταμείον του χρέη του καθ' ου ο πλειστηριασμός, δια αναγγελίας κοινοποιουμένης μόνον εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον και συνοδευομένης υπό πίνακος εμφαίνοντος τα ως άνω χρέη. Ο πίναξ ούτος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμον του οφειλέτου, το είδος, το ποσόν των χρεών, το οικονομικόν έτος εις ο ανήκουν ως και την χρονολογίαν βεβαιώσεως τούτων, προς δε και μνεία της δι' έκαστον των χρεών τούτων τυχόν υπαρχούσης ασφάλειας".
ΑΠ 1195/2004, Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣΠρονομιακή κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριαζόμενο ακίνητο. Απαραίτητος ο προσδιορισμός των προνομιούχων απαιτήσεων του Δημοσίου, όταν αυτές είναι αφενός εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια   και αφετέρου  όταν προέρχονται από άμεσους φόρους Στοιχεία ορισμένου της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης, αναφορικά με το κονδύλι των εξόδων της εκτέλεσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, επειδή έκρινε την ένδικη ανακοπή ως αόριστη, ενώ ήταν πλήρως ορισμένη. (Αναιρεί την 3286/2000 ΕφΑθ).ΑΠ 1582/2003, Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ


Στις 25/10/2006, ανανεώθηκε την 28/04/2009


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES