ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Επιδόσεις- Κλεισίματα αποδεικτικών

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

1.- Θυροκόλληση – Σε άρνηση του ιδίου του παραλήπτη

Και επειδή βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού …………….., αρ……….. κατοικία του (ή κατάστημα ή γραφείο του ή στο κατάστημα ή γραφείο όπου εργάζεται ως υπάλληλος), αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, θυροκόλλησα αυτό στην παραπάνω κατοικία του (ή κατάστημα ή γραφείο του) παρουσία του μάρτυρα………………….., κατοίκου………………, οδός……………., αρ……

2.- Παράδοση σε σύνοικο, συγγενή ή υπηρέτη

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού ……………….., αρ…….. κατοικία του, αλλά τον ενήλικο σύνοικο (σύζυγό του ή αδελφό του ή γιό του ή συγγενή ή υπηρέτη του κ.λπ.) ………………………….., όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.


3.- Παράδοση σε λοιπούς συνοίκους

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού ……………….., αρ….. κατοικία του, ούτε άλλο σύνοικο συγγενή ή υπηρέτη του, αλλά τον ενήλικο σύνοικό του ………………….., όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.

 


4.- Θυροκόλληση σε άρνηση παραλαβής συνοίκου, συγγενή ή υπηρέτη

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού …………………,αρ…… κατοικία του, αλλά τον ενήλικο σύνοικο (σύζυγό του ή αδελφό του ή γιό του ή συγγενή ή υπηρέτη του κ.λπ.)………………………………….., όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στην παραπάνω κατοικία του παρουσία και του μάρτυρα……………………………….., κατοίκου ………….., οδός ……………….,αρ…...


5.- Θυροκόλληση σε άρνηση λοιπών συνοίκων

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού …………………,αρ. …… κατοικία του, ούτε άλλο σύνοικο συγγενή ή υπηρέτη του , αλλά τον ενήλικο σύνοικό του ……………………….., όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στην παραπάνω κατοικία του παρουσία του μάρτυρα …………………………, κατοίκου ………………, οδός …………………,αρ……

 

6.- Παράδοση σε συνεργάτη, συνέταιρο ή υπάλληλο στο κατάστημα ιδιοκτησίας του προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού …………………,αρ…… κατάστημά του (ή γραφείο ή εργαστήριό του), αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη του καταστήματος ή συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο ή υπηρέτη) ………… , όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.


7.- Παράδοση σε άλλον στον τόπο εργασίας του προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………………,αρ… κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), όπου αυτός εργάζεται ως υπάλληλος, αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη, συνεργάτη, υπάλληλο ή υπηρέτη) …………………………….….., όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.


8.- Θυροκόλληση σε άρνηση παραλαβής από υπαλλήλους στο κατάστημα του προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………., αρ….. κατάστημά του (ή γραφείο ή εργαστήριο του) , αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη του καταστήματος ή συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο ή υπηρέτη) …………………………………, όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), παρουσία και του μάρτυρα ……………………………………….. , κατοίκου……………………. οδός ………………,αρ…..

 

9.- Θυροκόλληση σε άρνηση παραλαβής από υπαλλήλους κ.λ.π. στον τόπο που εργάζεται ο προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού…………………,αρ….. κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), που αυτός εργάζεται ως υπάλληλος, αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη, συνεργάτη ή υπάλληλο ή υπηρέτη)………………………………….., όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο) παρουσία και του μάρτυρα ……………………., κατοίκου…………….. οδός ……...,. αρ….


10.- Θυροκόλληση σε κατοικία που δε βρέθηκε κανείς

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού………………….,αρ….. κατοικία του, ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 128 του Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα, θυροκόλλησα το έγγραφο αυτό, σε ενσφράγιστο φάκελλο, στην παραπάνω κατοικία του παρουσία του μάρτυρα ……………………..…, κατοίκου………………, οδός ………………, αρ…..

 

11.- Θυροκόλληση σε κατάστημα που δε βρέθηκε κανείς

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………,αρ…… κατάστημά του, (ή γραφείο ή εργαστήριο – ή κατάστημα ή γραφείο ή εργαστήριο όπου αυτός εργάζεται ως υπάλληλος) ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 129 του Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα, θυροκόλλησα το έγγραφο αυτό, σε ενσφράγιστο φάκελλο,  στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), παρουσία του μάρτυρα …………………………………….…, κατοίκου …………...……οδός…………..,αρ……

12.- Παράδοση σε υπάλληλο Νομικού Προσώπου

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………,αρ…… κατάστημά του, (ή γραφείο ή εργαστήριο – ή κατάστημα ή γραφείο ή εργαστήριο όπου αυτός εργάζεται ως υπάλληλος) ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 129 του Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα, θυροκόλλησα το έγγραφο αυτό, σε ενσφράγιστο φάκελλο, στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), παρουσία του μάρτυρα …………………………………….…, κατοίκου …………...……οδός…………..,αρ……

13. – Θυροκόλληση- Σε κεντρική πόρτα πολυκατοικίας

Και επειδή δεν βρήκα τον ίδιο επί της οδού……….., αρ………(κατοικία, κατάστημα, γραφείο, κ.λ.π.) και δεν είναι δυνατή η είσοδός μου στην πολυκατοικία, θυροκόλλησα το παραπάνω έγγραφο, σε ενσφράγιστο φάκελο, στην κεντρική είσοδο αυτής, παρουσία του μάρτυρα………., κατοίκου…..

14.- Θυροκόλληση- Σε ανήλικο σύνοικο

Και επειδή δεν βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού………., αρ……κατοικία του, παρά μόνο τον σύνοικο ανήλικο (γιο ή κόρη), όπως μου εδήλωσε, θυροκόλλησα το παραπάνω έγγραφο, σε ενσφράγιστο φάκελο, στην παραπάνω κατοικία, παρουσία του μάρτυρα…………, κατοίκου………..

**** «Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούμε τη διαδικασία της θυροκόλλησης σε απουσία (Αστυνομία και συστημένη επιστολή).»


Στις 05/12/2005, ανανεώθηκε την 20/09/2011


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES