ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                     Αθήνα 21-9-2005
                               Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ                Αριθ.Πρωτ. 2638/Γνωμ. 7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΗΛ.210.64.11.526ΦΑΞ 210.64.11.523
                                                                  Προς                          Την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών ΕλλάδαςΙ. Με το 1961/24-6-2005 έγγραφο σας υποβάλλετε το ερώτημα σχετικά με το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να καταθέσει αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής στο γραμματέα του δικαστηρίου που την εξέδωσε.
ΙΙ. Η γνώμη μου επί του ανωτέρω ερωτήματος είναι η ακόλουθη:
Σύμφωνα με το άρθρο 630 Α΄Κ.Πολ.Δ., όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2819/2000 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2915/2001 «Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει.
Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσει αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να καταχωρίσει τη χρονολογία της επίδοσης στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων». Όπως δε προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του Ν. 2915/2001, που προσέθεσε τα β΄ και γ΄ εδάφια της παραπάνω διάταξης, η νέα ρύθμιση αποβλέπει στην παροχή στους ενδιαφερομένους της δυνατότητας να πληροφορούνται αν μια διαταγή πληρωμής διατηρεί την ισχύ της ή όχι. Γιατί μετά την πρόβλεψη ότι κύρωση της μη επίδοσης της  διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της είναι η απώλεια της ισχύος της, οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι δεν ήταν σε θέση να πληροφορηθούν αν μια διαταγή πληρωμής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την πάροδο διμήνου από την έκδοσή της, αφού το αρμόδιο δικαστήριο και το οποίο αποτελεί κατά βάση την πηγή πληροφόρησης τους, δεν είχε οποιαδήποτε ενημέρωση για τις επιδόσεις και έτσι δεν τηρούσε στα βιβλία δημοσιεύσεως ή αλλού τέτοια στοιχεία. Έτσι με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, επιλύθηκε το πρόβλημα αυτό, με την καθιέρωση της υποχρέωσης του δικαστικού επιμελητή, που ενήργησε την επίδοση, να καταθέτει αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης στην γραμματεία του οικείου δικαστηρίου και περαιτέρω την υποχρέωση του αρμόδιου γραμματέα να καταχωρίσει την χρονολογία της επίδοσης στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.
 Από τα παραπάνω προκύπτει κατά τη γνώμη μου ότι ο δικαστικός επιμελητής που επέδωσε τη διαταγή πληρωμής και συνέταξε την οικεία έκθεση επίδοσης, είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να καταθέσει αντίγραφο της έκθεσης στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και ότι περαιτέρω, ο αρμόδιος γραμματέας πρέπει να καταχωρίσει στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων την χρονολογία επίδοσης, που προκύπτει μόνον από το αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης, που έχει κατατεθεί νομίμως, δηλαδή από τον  αρμόδιο δικαστικό επιμελητή. Μόνο σε περίπτωση κωλύματος ο τελευταίος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλον δικαστικό επιμελητή, να καταθέσει αντ’ αυτού την οικεία έκθεση στη γραμματεία.
 Πρέπει εξάλλου να επισημανθεί ότι για την κατάθεση αντιγράφων εκθέσεων επιδόσεων στις οποίες προέβη δικαστικός επιμελητής άλλης περιφέρειας, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ορθά αναφέρεται στο παραπάνω 1961/24-6-2005 έγγραφό σας, οι ρυθμίσεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Ν. 2318/1995.                           Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου                                     Βασίλειος Μαρκής
                                                                                                        Αθήνα 24 Ιουνίου 2005
                                                            Προς                                  Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου        ΘΕΜΑ: «Κατάθεση αντιγράφου έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής»                                                           
    Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,    Με το άρθρο 23 ΙΙ ν. 2915/2001 προστέθηκε στο άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δ. εδάφιο με το εξής περιεχόμενο: «Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσει αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης στο γραμματέα του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.»
    Κατά το εδάφιο 3 επιβάλλεται το καθήκον στο δικαστικό επιμελητή, που προβαίνει στην επίδοση της διαταγής πληρωμής, να καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί ο εκδόσας τη διαταγή πληρωμής δικαστής, αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης μέσα στη δίμηνη προθεσμία του εδαφίου 1 του πιο πάνω άρθρου.   
    Η ρηματική διατύπωση του νόμου «ο δικαστικός επιμελητής» καθιστά σαφές ότι εννοεί τον ενεργήσαντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή.
    Για το καθήκον αυτό του δικαστικού επιμελητή έχει προβλεφθεί με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αριθμός απόφασης 2/39106/0022 , ΦΕΚ 947 Β/ 24.07.2002) συγκεκριμένη αμοιβή (κεφάλαιο Ζ.ΓΕΝΙΚΑ περίπτωση ιε).
    Επειδή έχουν παρατηρηθεί διάφορα προβλήματα για τους δικαστικούς επιμελητές, σε διάφορα δικαστήρια και κυρίως σε αυτά του Λεκανοπεδίου και έχουν εμφυλοχωρήσει διάφορες και πολλές φορές  αντικρουόμενες ερμηνείες, σε ότι αφορά του ποιος έχει δικαίωμα να καταθέτει τα αντίγραφα αυτά των εκθέσεων επιδόσεων.
    Επειδή τα αντίγραφα αυτά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κατατίθενται στις γραμματείες των αρμόδιων δικαστηρίων από πρόσωπα που καμία σχέση δεν έχουν με τον επιδόσαντα δικαστικό επιμελητή
    Επειδή με αυτό τον τρόπο αφενός μεν η σαφής διατύπωση του νόμου καταστρατηγείται αφετέρου οι δικαστικοί επιμελητές έχουν σοβαρή απώλεια νόμιμα κατοχυρωμένου εισοδήματος.   
    Επειδή πιστεύουμε ότι η ιδική σας γνώμη επί του συγκεκριμένου θέματος έχει βαρύνουσα σημασία και λόγω της επιστημονική σας κατάρτισης αλλά και λόγω της θέσεώς σας
    Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε επί του ανακύψαντος θέματος, προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον οι έριδες και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ γραμματέων των δικαστηρίων και των δικαστικών επιμελητών.
    Κατά την άποψή μας ο αποκλειστικά αρμόδιος για κατάθεση των αντιγράφων των επιδόσεων των διαταγών πληρωμής είναι ο δικαστικός επιμελητής που προβαίνει στην επίδοση και κανείς άλλος.
    Σας γνωρίζουμε τέλος, ότι σε ό,τι έχει σχέση με την κατάθεση αντιγράφων εκθέσεων επιδόσεων στις οποίες προέβη δικαστικός επιμελητής άλλης περιφερείας, εκτός αυτών για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν. 2318/1995, ο ίδιος νόμος και στο άρθρο 26 δίνει με σαφήνεια τη λύση.          


Στις 18/10/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES