ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Πρακτικά έκτακτης ολομέλειας στην Αθήνα 30/10/ 2004

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

                               Αριθ. Πρακτικού 30

   Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας

 Στην Αθήνα σήμερα, στις 30 Οκτωβρίου 2004, ημέρα Σάββατο, και ώρα 10:00 σύμφωνα δε με την από 29-09-04 σχετική πρόκληση, συνέρχονται σε έκτακτη γενική συνέλευση οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, επί της οδού Πανεπιστημίου, αρ. 52 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ρύθμιση του καθεστώτος των δικογράφων εξωτερικού με ανάθεση της επίδοσής τους στους Δικαστικούς Επιμελητές. 2.Διεκδίκηση επίδοσης των ποινικών δικογράφων 3. Εισήγηση για το Κτηματολόγιο 4. Λειτουργία και προοπτική του Τ.Π.Δ.Ε. 5. Εισήγηση για έκδοση βιβλίου – εγχειριδίου για τους Δικαστικούς Επιμελητές . 6. Διεύρυνση του έργου του Δικαστικού Επιμελητή με την εκ του Νόμου ανάθεση σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων κ.λπ. Εισηγητές είναι ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, αναλόγως του θέματος, σύμφωνα με τον καταμερισμό που έχει αποφασιστεί από την Εκτελεστική Γραμματεία. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων και αποφασίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια το προεδρείο των εργασιών της αν είναι το ίδιο που λειτούργησε και κατά τη διαδικασία της προηγηθείσας κατά την προτεραία , τακτικής γενικής συνέλευσης , δηλαδή Πρόεδρος ο κ. Αβραάμ Πάσογλου, Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Χαλκιαδάκης και Γραμματέας η κ. Βασιλική Γραμματοπούλου. Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο κ. Ιωαν. Χαλκιαδάκης ζήτησε το λόγο προ ημερησίας διάταξης και ζήτησε την έγκριση ψηφίσματος του οποίου το περιεχόμενο είναι το εξής: ΨΗΦΙΣΜΑ. Η ολομέλεια της ΟΔΕΕ θεωρεί ότι οι συνθήκες κράτησης των καταδικασθέντων μελών της 17 Ν δεν πρέπει να διαφέρουν από τις συνθήκες κράτησης των άλλων κρατουμένων αφού, για όλους ανεξαιρέτως πρέπει να επιδιώκεται και να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να ενισχύεται ο αυτοσεβασμός και η συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης. Για τους λόγους αυτούς ζητά τη διασφάλιση συνθηκών κράτησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα έτσι ώστε το Κράτος να μη φαίνεται ότι διακατέχεται από πνεύμα εκδίκησης. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνοντας ο κ. Χρυσομάλλου τόνισε ότι για να έχουν νόημα τέτοια ψηφίσματα πρέπει να είναι ομόφωνα πρότεινε δε όπως το σχετικό ψήφισμα περιέχει αφενός καταδίκη της 17 Ν για τις πράξεις της και αφετέρου αίτημα για έστω των ίδιων συνθηκών κράτησης με τους υπόλοιπους. Τελικά τέθηκε σε ψηφοφορία το κείμενο όπως διατυπώθηκε από τον κ. Χαλκιαδάκη και υπερψηφίστηκε με 15 ψήφους θετικές, 4 αρνητικές και 5 αποχές. Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο κ. Χαβαλές και ζήτησε να συζητηθούν προ και εκτός ημερησίας διάταξης α) Προσωπικό του θέμα σχετιζόμενο με τη δωρεά προς την Ομοσπονδία της χρηματικής του αποζημίωσης από τη συμμετοχή του στα σεμινάρια των νέων συναδέλφων και β) Θέμα σχετιζόμενο με τη διαφήμιση Δικαστικών Επιμελητών. Η συνέλευση αποφάσισε τα δύο αυτά θέματα να συζητηθούν μετά την εξάντληση των 4 πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε την εισήγησή του όπως αυτή με λεπτομέρειες και εγγράφως έχει κατατεθεί στην ομοσπονδία με αριθμό πρωτοκ. 1762/12-10-2004 στην οποία και παραπέμπουν τα παρόντα πρακτικά. Επί της εισηγήσεως του Προέδρου έγιναν οι ακόλουθες παρατηρήσεις και τοποθετήσεις: -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ. – Το θεωρεί πολύ σημαντικό θέμα γιατί θα μας αυξήσει τη δουλειά. Κατά τις πληροφορίες του η αμοιβή θα πάει 130 ή 140 Ευρώ. -κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ. – Πρόκληση για αναβάθμιση της ΟΔΕΕ. Σοβαρό το θέμα αλλά να υπάρξει διασφάλιση από το υπουργείο. Η υποδομή είναι αμελητέα. Είναι ευκαιρία για αύξηση ύλης. Να είμαστε υπηρεσία παραλαβής. Οι ΗΠΑ τα έχουν αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει ν΄ αποφασίσουμε κατ΄ αρχήν αν τα θέλουμε. Στην περίπτωση αυτή πρέπει α) Η ΟΔΕΕ να έχει οργανόγραμμα, β) να μεταστεγαστεί και γ) Ασφαλιστική κάλυψη της Ομοσπονδίας για παραλείψεις ή λάθη. Διαφωνεί κάθετα με την άποψη για το παρακράτημα υπέρ της Ομοσπονδίας. Τα χρήματα ανήκουν στο συνάδελφο που κάνει την επίδοση. Επειδή κατά την εκτίμηση του η ύλη που προκύπτει από αυτές τις επιδόσεις κατανέμεται κατά το 70% στην Αθήνα κατά το 17% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο στη λοιπή Ελλάδα, προτείνει όπως, με κατάλληλη τροποποίηση το Ν. 2318/95 δημιουργηθεί αναδιανεμητικός λογαριασμός με παρακράτηση επί των αμοιβών από την ΟΔΕΕ και το παρακρατούμενο ποσό να αναδιανέμεται ισόποσα σε όλους τους συναδέλφους της Επικράτειας. Κατά την άποψη του χρειάζονται 9 άτομα (Διευθυντής, 2-3 εξειδικευμένοι ξενόγλωσσοι υπάλληλοι και λογιστήριο). Η διανομή των προς επίδοση εγγράφων μέσω Συλλόγων είναι χρονοβόρα. Να υπάρχει στην Ο.Δ.Ε.Ε εκ μέρους των συλλόγων λίστα συναδέλφων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα δικόγραφα. Να ψηφίσουμε θετικά για την ανάληψη αυτή των δικογράφων αλλά οι αντιπρόσωποι να τοποθετηθούν πως θέλουν να γίνεται, φυσικά μετά από αναλογιστικές μελέτες. -κ. ΛΙΤΣΙΟΣ.- Εκτιμά ότι σε κάθε συνάδελφο αντιστοιχούν 10 επιδόσεις το χρόνο. Παίζεται εδώ παιχνίδι για να μη μοιράζονται μέσω Συλλόγων. Τα προβλήματα είναι πολλά. Να εξουσιοδοτηθεί η γραμματεία αν έχει ολοκληρωμένη πρόταση και να είμαστε μόνο αρχή υποδοχής όχι όμως και διαβίβασης και να σταλεί επιστολή στους συναδέλφους για φύγει η θολούρα. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ.- Υπάρχει μια τάση για ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης για την είσπραξη χρεών και την κτηματικοποίηση. Δεν πρόκειται για τεράστιες αμοιβές (1% στο σύνολο) αλλά ισχυροποιείται ο κλάδος για ενδεχόμενη διεκδίκηση. Η ΟΔΕΕ από συνδικαλιστικό όργανο να γίνει Επιμελητήριο. Το κόστος να το πληρώσει το Κράτος. Είναι πολύ θετικό η Ομοσπονδία να λειτουργήσει έτσι. Συμφωνώ για τη διεκδίκηση όχι όμως χωρίς τους συλλόγους. Ανοίγει προοπτικές. -κ. Μήτσης.- Δύο πράγματα έχουν προκύψει. Αφ’ ενός το υπουργείο φαίνεται να είναι πρόθυμο. Αφετέρου χρειάζεται μελέτη του θέματος σε ό,τι αφορά την υποδομή της Ο.Δ.Ε.Ε. για να πάρουμε τις επιδόσεις. Το κράτος δεν επιδοτεί. Χρειάζεται ενημέρωση των μελών προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. Να δούμε πως θα λειτουργήσει με τους Συλλόγους. Να βρούμε τους πόρους έστω και οι ίδιοι προκειμένου αν αναβαθμιστούμε. Δεν είναι το μείζον για αναδιανεμητικό λογαριασμό. Υπάρχει φόβος για ιδιωτικοποίηση. Πρέπει να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δικόγραφα μετά από μελέτη. Έστω και με κόστος προκειμένου να προλάβουμε. -κ. ΚΡΙΑΡΗΣ.- Θετικός στην εισήγηση σε ότι αφορά την υπηρεσία διαβίβασης. Έχει την άποψη ότι δεν θα πετύχουμε επιχορήγηση, η οποία βεβαίως σημαίνει παρουσία παρέδρου και ορκωτών λογιστών. Για πόσο χρόνο θα τα έχουμε ώστε να ρισκάρουμε την πρόσληψη προσωπικού; Η Γραμματεία ζητάει την κατ’αρχήν ψήφιση. Είναι αναγκαία η υπέρ της Ομοσπονδίας παρακράτηση για κάλυψη του κόστους λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας και για ενδεχόμενη προέκταση σε αναδιανεμητικό λογαριασμό. Πρέπει να ερευνηθεί το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης για περιπτώσεις λαθών. -κ. ΚΑΖΑΚΗΣ.- Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και την τοποθέτηση του κ. Τσιριγώτη. Παράνομος τρόπος διακίνησης εγγράφων με υπάλληλους. Να διεκδικήσουμε από το Κράτος επιδότηση με κίνδυνο να βάλουμε πάρεδρο. Ενδιαφέρεται για την αύξηση της ύλης, είναι υπέρ του αναδιανεμητικού λογαριασμού με μικρές επιφυλάξεις αλλά θα αξιολογηθούν αυτά με τις μελέτες. -κ. ΧΑΡΑΤΣΗΣ.- Υπέρ της διεκδίκησης. Μπράβο για την εισήγηση. Υπέρ της επιδότησης από το Υπουργείο. Επικαλέστηκε ως παράδειγμα το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης. -κ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ. – Υπάρχουν προβλήματα αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάρουμε για να μη τα πάρουν ιδιώτες. Μπορούν όλοι οι δικαστικοί επιμελητές να κάνουν τέτοιες επιδόσεις. Η διανομή των δικογράφων πρέπει να γίνεται από την Ομοσπονδία. -κ. ΓΙΑΛΕΛΗ.- Πρέπει να τα πάρουμε. Δέσμευση του Σώματος ότι στο μέλλον θα δει του περιφερειακούς συναδέλφους. -κ. ΚΟΛΟΒΟΣ.- Να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία. -κ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ.- Πρέπει να τα διεκδικήσουμε, Να δοθή εντολή στην Εκτελεστική Γραμματεία για μελέτη και σε έκτακτη ολομέλεια να πάρουμε τις αποφάσεις μας. -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ.- Δηλώνει ότι δεν είναι φανατικός υπέρ της εισήγησης, δεδομένου ότι το όλο θέμα συνδέεται με το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και τα οικονομικά κέντρα που προωθούν την αποδοχή της ταχυδρομικής επίδοσης για ταχύτερη διεκπεραίωση και χαμηλότερο κόστος. Για το λόγο αυτό οι Γάλλοι συνάδελφοι μας περιόρισαν το κόστος στα 69 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση αυτή αναρωτιέται «εάν αφαιρέσουμε το κόστος λειτουργίας τι θα μείνει για να πάρει ο συνάδελφος;». Συμφωνεί με την εκτίμηση των Γάλλων για τα 69 ευρώ για να προστατευθεί η επίδοση και ζητά να δοθεί εντολή στην Εκτελεστική Γραμματεία αλλά μόνο για την υποδοχή και την προώθηση της επίδοσης, θεωρώντας ότι η ανάληψη από την ΟΔΕΕ αυτών των επιδόσεων δεν έχει να κάνει με το οικονομιστικό μέρος αλλά θα είναι ένα δυνατό πολιτικό όπλο στα χέρια μας για διεκδίκηση άλλων θεμάτων, θυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί λόγω κακής επίδοσης. -κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ.- Παρεμβαίνει και ζητά μια απάντηση στα Ερωτήματα «Θα πάμε στο Υπουργείο ζητήσουμε επιχορήγηση για το κόστος; Να μεσολαβήσουν οι Σύλλογοι; Είναι ικανοί να το αναλάβουν; Πρέπει να υπάρχει αναδιανεμητικός λογαριασμός; Επιθυμώ από το Σώμα να πάρουμε απόφαση.» -κ. ΧΑΒΑΛΕΣ.- Δηλώνει ότι η παγκοσμιοποίηση θα μας κατακλύσει και αμφιβάλει αν δεν έφθασε στο Υπουργείο η πληροφόρηση από κάποιον από εμάς για εμπλοκή εισπρακτικής εταιρίας. Συμφωνεί με τον κ. Πάσογλου, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του και αναρωτιέται εάν πρέπει να έχουμε ασφάλιση. Πιστεύει ότι εάν εμποδίσουμε την ταχυδρομική επίδοση εμποδίζουμε τις εισπρακτικές εταιρείες. Να αναλάβει η Γραμματεία να φέρει οικονομοτεχνική μελέτη. Να υπάρχει αναδιανεμητικός λογαριασμός για κάλυψη των ασφαλιστικών αδυναμιών των συναδέλφων. -κ. ΚΑΖΑΚΗΣ. – Θεωρεί τον κ. Πάσογλου μέντορά του. Ισχυρίζεται όμως ότι άλλα έλεγε πρώτα ο κ. Πάσογλου και καλλιεργούσε κλίμα ευφορίας. Δηλώνει ότι αδιαφορεί για το πολιτικό όπλο και ζητά να πάρει μέρος και ο κ. Πάσογλου στη Γραμματεία. -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ.- Δηλώνει ότι είχε επιφυλάξεις. Δεν ήταν αισιόδοξος . Ήταν υπερ των 69 Ευρώ αλλά είχε κάνει πρόταση στη Διεθνή Ένωση για ενιαία αμοιβή 80 Ευρώ, καταλήγοντας ότι έχει βαρύτητα το πολιτικό σκέλος και όχι το οικονομικό όφελος. -κ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ- Δευτερολογώντας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, διευκρινίζει ότι με την τρέχουσα τιμή των 16 ΕΥΡΩ δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε τις επιδόσεις αυτές και επομένως αν δεν συνεννοηθούμε για τιμή της αμοιβής και τη διεκπεραίωση μόνο των εισερχομένων εγγράφων (Υπηρεσία υποδοχής) δεν έχει νόημα η οικονομοτεχνική μελέτη. Θέλουμε με έντιμο τρόπο να διακινούμε τα δικόγραφα. Να τα μετρήσουμε με προσοχή όλα. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ- Παρεμβαίνοντας λέει «έχουμε τρικυμία εν κρανίω».- -κ. ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ- Εξουσιοδοτήσαμε τη Γραμματεία στη Πάτρα. Τώρα ξαναζητάμε να εξουσιοδοτήσουμε τη Γραμματεία. Αφού εξαντλήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης διατυπωθήκανε και τέθηκαν σε ψηφοφορία εκτός από την πρόταση – εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, άλλες 2 προτάσεις: Πρώτη πρόταση του κ. Τσιριγώτη: Να αποφασίσει το Σώμα θετικά σε 4 κατευθυντήριες γραμμές προς Ε.Γ. Α) ΝΑΙ στη διακίνηση από την Ο.Δ.Ε.Ε., β) Επιχορήγηση από το Υπουργείο όλων των λειτουργικών εξόδων της Ο.Δ.Ε.Ε. που θα προκύψουν από την διακίνηση, γ) Αναδιανομή των αμοιβών του Δ.Ε. ανα την Επικράτεια από την Ο.Δ.Ε.Ε., δ) Διαμεσολάβηση των Συλλόγων με χορήγηση στην Ο.Δ.Ε.Ε., κυλιομένων καταστάσεων Δικαστικών Επιμελητών, στους οποίους η Ο.Δ.Ε.Ε. θα αναθέτει την απευθείας επίδοση. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την ολομέλεια. Δεύτερη πρόταση του κ. Μπουτσιάδη: Το υπουργείο Δικαιοσύνης απευθείας, μέσω καταλόγων που θα αποστείλουν οι Σύλλογοι, να απευθύνουν το δικόγραφα στους Δικαστικούς Επιμελητές για επίδοση. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την ολομέλεια. Τελικά με απόλυτη πλειοψηφία (απέσχε της ψηφοφορίας ένας αντιπρόσωπος) εγκρίθηκε η εισήγηση – πρόταση του Προέδρου με την προσθήκη ότι εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις (συμφωνία με Υπουργείο για ανάληψη από την Ο.Δ.Ε.Ε. της υπηρεσίας υποδοχής και μόνο με συγκεκριμένη και αποδεκτή – αμοιβή) για οικονομοτεχνική μελέτη θα αποφασίσει την ανάθεση της η Εκτελεστική Γραμματεία και θα εγκρίνει το κόστος, μόνο δε αν το κόστος αυτό υπερβαίνει τις 5.000 Ευρώ. Θα ζητήσει τηλεφωνικά τη σύμφωνη γνώμη όλων των αντιπροσώπων. Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης δίδεται ο λόγος στον Εισηγητή κ. Χρυσομάλλου, ο οποίος ανέλυσε την εισήγησή του, την οποία εγγράφως έχει καταθέσει στην Ομοσπονδία με αριθμό πρωτοκ.1769/13-10-2004 και στην οποία παραπέμπουν τα παρόντα πρακτικά. Επί του θέματος διατυπώθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις και τοποθετήσεις: -κ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.- Είναι αρνητικός στην ανάληψη των ποινικών δικογράφων, διατυπώνοντας επιφυλάξεις για την ποιότητα της ύλης, τη σχέση με τους διαδίκους , τον τρόπο πληρωμής αλλά και το ενδεχόμενο κίνδυνο μετατροπής των ήδη επιμελητών δικαστηρίων σε δικαστικούς επιμελητές με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του αριθμού. -κ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ – Δηλώνει προς το παρόν την άρνηση του στην ανάληψη των ποινικών δικογράφων. -κ. ΖΑΧΑΚΟΣ- Πολύ μεγάλος ο όγκος αλλά υπάρχουν κίνδυνοι που αναφέρθηκαν. -κ. ΓΙΑΛΕΛΗ- Να μην κλείσει το θέμα αλλά να επανέλθουμε. -κ. ΧΑΡΑΤΣΗΣ- Οι κίνδυνοι είναι τόσοι που δεν πρέπει να μας απασχολεί το θέμα προς το παρόν. -κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ- Διατυπώνει αρνητική άποψη . -κ. ΚΡΙΑΡΗΣ- Το θέμα πρέπει να κλείσει μια για πάντα. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ -Να μην κλείσει το Θέμα. Είναι καλή ύλη δουλειάς για τα κατ’ έγκληση δικόγραφα. Δεν νομίζει ότι υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης των επιμελητών δικαστηρίων. Μπορεί το κράτος να αναγκαστεί να βάλει ένα παράβολο για να αποσυμφορήσει τις αίθουσες. -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ- Αναρωτιέται μήπως τα πάρει καμιά εταιρεία. Υπάρχουν συνάδελφοι με 300 επιδόσεις. -κ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ– Προτείνει να εξετάσουμε αν μπορούμε να τροποποιήσουμε τον Ποινικό Κώδικα. -κ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ– Συμφωνεί με τον Τσιριγώτη. -κ. ΧΑΒΑΛΕΣ– Δηλώνει ότι «ομόφωνα συμφωνήσαμε στην Εκτελεστική Γραμματεία με την Εισήγηση. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα ποινικά δικόγραφα. Το αφήνουμε να καίει το κερί χωρίς να βάλουμε λάδι.» -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ- Γνωστοποιεί ότι τον Αύγουστο 2003 βρέθηκε στο Υπουργείο με τα προεδρεία των δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικών, όπου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δικαιοσύνης δήλωσε «Μην ασχολείστε με το θέμα. Θα διορίσουμε και άλλους επιμελητές δικαστηρίων». Τονίζει το θέμα είναι πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει να ανοίξουμε ασκούς του Αιόλου. Αφού εξαντλήθηκε η συζήτηση του θέματος τέθηκε σε ψηφοφορία και η ολομέλεια με συντριπτική πλειοψηφία (μια αντίθετη ψήφος) τάχθηκε κατά της επιδίωξης ανάληψης της επίδοσης ποινικών δικογράφων . Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης για το Κτηματολόγιο ο λόγος δόθηκε στον εισηγητή κ. Χαβαλέ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα σύμφωνα με την έγγραφη εισήγηση του που έχει κατατεθεί στην Ομοσπονδία με αριθ. Πρωτ. 1765/12-10-2004 και στην οποία παραπέμπουν τα παρόντα πρακτικά. Επί της εισηγήσεως και του θέματος πήραν το λόγο ως εξής: -ο κ. ΜΗΤΣΗΣ- Κατέθεσε έγγραφη πρόταση, η οποία προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ. 1.- -ο κ. ΚΡΙΑΡΗΣ – Εν τη ρύμη του λόγου του ο κ. Χαβαλές είπε ότι χρειάζεται τελεσίδικη απόφαση ενώ χρειάζεται αμετάκλητη. Στη συνέχεια κατέθεσε έγγραφη πρόταση, η οποία προσαρτάται στα παραπάνω πρακτικά ως Σχ. 2.- -ο κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ- Αναφέρθηκε στην αναγγελία που επέχει θέση κατασχέσεως και δήλωσε ότι στην Θεσσαλονίκη ζήτησαν νομοθετική ρύθμιση. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό καθώς αυξάνονται τα κτηματολόγια. Το θέμα αφορά κυρίως τις τράπεζες από τις οποίες μόνο μία νομίζει ότι απάντησε. Πολλά τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακαταχώρητα ακίνητα. Δεν καταχωρούν τα βάρη και μετά την πενταετία είναι ελεύθερα. Η κατάθεση της αγωγής αποτρέπει την κατάσχεση. Στην Ευρώπη υπήρξε μεταφορά όλων των στοιχείων από τα Υποθηκοφυλακεία. Αν δεν τελειώσει το κτηματολόγιο μας λένε ουσιαστικά να μην κάνουμε εκτέλεση. Πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο και να έρθουμε σε επαφή με την Ένωση τραπεζών, τους Συμβολαιογράφους και τους Υποθηκοφύλακες. -κ. ΧΑΒΑΛΕΣ -Συνειδητά δεν έφερε πρόταση. Η διάσταση που υπάρχει στους υποθηκοφύλακες κτηματολόγους – υπουργείων είναι δικαίωμα – τίτλος ; και καταλήγει αναρωτούμενος. Μήπως οι τράπεζες αφού θα γράψουν το δικαίωμα υποθήκη, γράφουν αργότερα και τις κατασχέσεις; -κ. ΚΡΙΑΡΗΣ- Οι τράπεζες είναι δύναμη γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε επαφή. Καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς πρέπει να έχουμε θέσεις προτάσεις και λύσεις έτοιμες. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ- Συμφωνεί με τον κ. Χαβαλέ στην τελευταία θέση του . Είμαστε συνδικαλιστές και όχι νομοπαρασκευαστές. Να αγωνιστούμε να ακυρώσουμε το νόμο. Να κάνουμε αποχή. -κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ- Να γίνει ένα διαρκές τμήμα εργασίας για το κτηματολόγιο. -κ. ΛΙΤΣΙΟΣ- Ότι με την ένωση τραπεζών συμφωνεί με τον κ. Χαβαλέ. Είμαστε επάνω σε μία βόμβα, είπε ο υπουργός, έτοιμη να εκραγεί. Σύμμαχοι μας είναι οι δικηγόροι και οι υποθηκοφύλακες. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση. Η ολομέλεια έκανε αποδεκτή την πρόταση του κ. Τσιριγώτη. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Λειτουργία και προοπτική του Τ.Π.Δ.Ε.» πήρε το λόγο ο εισηγητής κ. Καζάκης, ο οποίος ανέλυσε την πρότασή του, που έχει κατατεθεί εγγράφως στην Ομοσπονδία με αριθ. Πρωτ. 1751/11-10-04, στην οποία και παραπέμπουν τα παρόντα πρακτικά. Εδήλωσε επίσης ότι ο διορισμός τους ως μελών του Δ.Σ. του Ταμείου δημοσιεύτηκε στις 26-10-04 αλλά ψάχνουν να βρουν γραμματέα για να συνέλθουν σε σώμα και αναρωτήθηκε: Γιατί να είναι δικηγόρος ο Πρόεδρος του Ταμείου και όχι ένα συνταξιούχος δικαστικός επιμελητής π.χ. Γερόσταθος, Κατσαρέας, Σωτ. Ρέππας. Επίσης κατέθεσε εγγράφως ορισμένες παρατηρήσεις που προσαρτώνται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ. 1 του θέματος αυτού. Επί του θέματος αυτού πήραν το λόγο ως εξής: -κ. ΖΑΧΑΚΟΣ- Κατέθεσε έγγραφη εισήγηση η οποία προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ. 2 επί του θέματος αυτού. -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ- Απαντώντας διευκρινιστικά σε παρατήρηση του κ. Καζάκη «ότι δεν υπάρχουν στο Ταμείο ένσημα» εδήλωσε ότι τα ένσημα υπάρχουν στην κατά νόμο αποθήκη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης σε άλλη παρατήρηση του ίδιου ότι μπήκαν ορκωτοί λογιστές στο Ταμείο μετά από διένεξη του Διευθυντή του Ταμείου με το συνταξιούχο Κολτσίδα» ο κ. Πάσογλου διευκρίνησε ότι οι ορκωτοί λογιστές ζητήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Αναφέρθηκε στις κακές σχέσεις Διευθυντή και υπαλλήλων και παρατήρησε ότι αυξήθηκε το «εφ άπαξ» χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εισφορών. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ – Τόνισε ότι μεθοδεύεται η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Να μελετηθεί το θέμα και να δούμε τι πρεσβεύει η μετατροπή. Συμφωνεί με την εισήγηση Καζάκη και δηλώνει ότι θα ελέγχεται από τον Υπουργό, δεν θα είναι ενεξέλεκτο. Σταματάει η εγγύηση του Δημοσίου κατά τη μετατροπή. Να δούμε την ενοποίηση των ταμείων. Τι λέει ο νόμος για τη λειτουργία – αντασφάλιση. Η ασφάλιση είναι προαιρετική; Να το δούμε σοβαρά. Να κάνουμε προσχέδιο καταστατικού να το στείλουμε στο υπουργείο. Ο δικηγόρος είπε ότι μπορεί να τραβήξει για 10 χρόνια την υποχρεωτικότητα μέχρι να καταργηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. - κ. ΛΙΤΣΙΟΣ.Δεν ευθύνεται ο Διευθυντής για την κακή λειτουργία του Ταμείου. Δεν έχει υπαλλήλους, δύο υπάλληλοι είναι άρρωστοι. Η λειτουργικότητα είναι να λειτουργήσουν. Ο κ. Κουτρουμπής θα κάνει ΕΔΕ. Είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Έκλαιγε ο Πανουτσακόπουλος για το πενηνταράκι αύξηση στη συνέλευση. Αν δεν εξασφαλίσουμε την υποχρεωτικότητα δεν το θέλουμε. Να γίνουν γενικές συνελεύσεις. Καταγράψαμε και μάθαμε τα προβλήματα του Ταμείου.- -κ. ΚΡΙΑΡΗΣ – Κατέθεσε επί του θέματος αυτού έγγραφο το οποίο προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ.3 επί του θέματος αυτού. Προσέθεσε δε επί πλέον ότι η παρ. 20 του νόμου μπήκε την τελευταία στιγμή γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στην εισηγητική - αιτιολογική έκθεση. Ζήτησε την καταψήφηση της εισήγησης για μετατροπή παρά τις επί μέρους συμφωνίες του. κ. ΡΟΪΔΗΣ - Διαφωνεί με την εισήγηση. Πιστεύει ότι το Ταμείο χρειάζεται μηχανοργάνωση. Παρατήρησε ότι χωρίς αύξηση των εσόδων του Ταμείου δεν είναι δυνατή η αύξηση του εφ’ απαξ. Είναι δυνατό να προσληφθούν υπάλληλοι με σύμβαση έργου. κ. ΧΑΡΑΤΣΗΣ- Είναι δυνατή η πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση ανάθεσης έργου. Από τα στοιχεία που παρέθεσε η λειτουργία του Ταμείου μέχρι το 2000 ήταν άριστη. Έχουμε πετύχει αρκετά να προσπαθήσουμε και άλλα . Μπορούμε να παρέμβουμε για το προσωπικό και το Διευθυντή αν είναι άχρηστος. Η καλή λειτουργία του Ταμείου είναι πλέον έργο των εκλεγμένων στο Ταμείο. -κ.ΓΙΑΛΕΛΗ- Να διασφαλίσουμε την υποχρεωτικότητα. -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ- Στο ΝΠΙΔ δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. -κ. ΧΑΒΑΛΕΣ- Δηλώνει ότι το λειτουργικό πρόβλημα του Ταμείου έγινε γνωστό σ’ εμάς τώρα τελευταία καλή η μελέτη του κ. Καζάκη αλλά αν δεν εξασφαλίζεται η υποχρεωτικότητα, το ένσημο και η εγγύηση του Δημοσίου δεν το συζητάμε καθόλου. Η καινούργια διοίκηση να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις για να διορθώσει τα κακώς κείμενα. -κ. ΜΗΤΣΗΣ- Αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης λειτουργίας και παροχών, παρατήρησε ότι ξεκίνησε μόνο με το εφ’ απάξ και σιγά – σιγά προχώρησε και σε άλλες παροχές (κατασκηνώσεις κ.λπ) και πρέπει να φροντίσουμε για την καλύτερη λειτουργία του. Σε ότι αφορά την εισήγηση δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρεωτικότητα. κ.ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ.- Δεν καταλαβαίνει που υπάρχει η μη υποχρεωτικότητα . Είναι μετατροπή του Ταμείου και όχι νέο επαγγελματικό ταμείο θα διαχειριζόμαστε εμείς το Ταμείο θα ψηφίσω με τα δύο μου χέρια την εισήγηση. - κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ.- Συμφωνεί με την εισήγηση Καζάκη και Τσιριγώτη. -κ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ. Το θέμα προέκυψε από τη δυσλειτουργία του Ταμείου. Από τη στιγμή που δεν είμαστε σίγουροι για την υποχρεωτικότητα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. -κ.ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ – Υπάρχει δυσλειτουργία στο Ταμείο αλλά η μετατροπή ίσως φέρει διάλυση. -κ. ΚΑΖΑΚΗΣ. – Δήλωσε ότι το πνεύμα του το εξέφρασε καλύτερα ο κ. Φλώρος ως προς τη λειτουργία του Ταμείου. Θέλουμε αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο; Δήλωσε επίσης ότι τα εκλεγμένα στη Διοίκηση του Ταμείου μέλη θα προσπαθήσουν για την καλύτερη λειτουργία του και συνεκτιμώντας τις απόψεις όλων πρότεινε να συγκροτηθεί μια επιτροπή, αποτελούμενη από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου τα προερχόμενα από τον κλάδο, επικουρούμενα και από τον κ. Χαλκιαδάκη, η οποία θα διερευνήσει για τη μετατροπή, να μη κλείσει το θέμα και να συζητηθεί σε γενικές συνελεύσεις των Συλλόγων. Η πρόταση αυτή έγινε κατά πλειοψηφία δεκτή από την ολομέλεια. Στη συνέχεια και προ των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε η συζήτηση δύο θεμάτων που αφορούν το ένα στη διαφήμιση και το άλλο σε έγγραφο του κ. Χαβαλέ για την αποζημίωση των διδασκόντων στα σεμινάρια. Επί του θέματος της διαφήμισης πήρε το λόγο ο κ. Χαβαλές και τόνισε ότι στη συνέλευση της Πάτρας ο κ. Καζάκης είχε φέρει το θέμα της διαφήμισης για τον κ. Παναγόπουλο με επιλήψιμο κείμενο στην ιστοσελίδα του. Στη συνέχεια ο κ. Χαβαλές κατέθεσε αντίγραφα από την ιστοσελίδα του κ. Παναγόπουλου τα οποία προσαρτώνται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ. 1 του θέματος «Διαφήμιση» προσέθεσε δε ότι με αυτή την αφορμή πρέπει η Ομοσπονδία να συζητήσει για τη διαφήμιση. Οι καιροί έχουν αλλάξει γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα. -κ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ. – Πρέπει να βάλουμε πλαίσιο συζήτησης και όχι να επικεντρωθούν στα πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες που δεν τις έχω στα χέρια μου. -κ. ΜΗΤΣΗΣ.- Καταθέτει έγγραφο με απόψεις και προτάσεις το οποίο προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ. 2 για τη «Διαφήμιση». Προσέθεσε δε ότι με αυτή την αφορμή πρέπει η Ομοσπονδία να συζητήσει για τη διαφήμιση. Οι καιροί έχουν αλλάξει γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα. - κ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ.- Πρέπει να βάλουμε πλαίσιο συζήτησης και όχι να επικεντρωθούμε στα πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες που δεν τις έχω στα χέρια μου. -κ. ΜΗΤΣΗΣ.- Καταθέτει έγγραφο με απόψεις και προτάσεις, το οποίο προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ. 2 για τη «Διαφήμιση». -κ.ΚΑΖΑΚΗΣ.- Αναφέρει ότι ενημέρωσε το κ. Λίτσιο για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και δήλωσε ότι και ο ίδιος έχει ιστοσελίδα. Οι ανταγωνιστικές υπηρεσίες δεν μας αφορούν. Είναι μεγάλο θέμα. Η ιστοσελίδα είναι ένα αγαθό. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ.- Αναφερόμενος στη χρήση από συναδέλφους του λογότυπου της Ομοσπονδίας είπε ότι δεν το χρησιμοποιεί. Δεν είναι μεμπτό να χρησιμοποιείται. Αφού έχουμε καταλήξει σε κάποιο πλαίσιο να στείλουμε ένα έγγραφο στους συναδέλφους να μη χρησιμοποιούν το σήμα. Αθέμιτος ανταγωνισμός είναι να λέμε ότι κάποιος είναι καλύτερος από κάποιον άλλο. Είναι κατά της διαφήμισης. Πρέπει να θεσπιστεί κανόνας. Απαγορεύεται η Διαφήμιση ή θα τα επιτρέψουμε όλα ή τίποτε. -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ. – Προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυταπόδεικτα. Του άρεσε η τοποθέτηση του κ. Μήτση. Διαφήμιση σε δημόσιο λειτουργό δεν υπάρχει, Πρέπει να διαβάζετε όχι Μάρξ αλλά Σωκράτη «περί ηθικής». -κ. ΛΙΤΣΙΟΣ .- Συγχαρητήρια στον κ. Καζάκη που έφερε το θέμα στο Σύλλογο. Εμένα με θίγει. Εμείς Θα πάρουμε απόφαση σαν Σύλλογος. Να εξουσιοδοτήσουμε τη Γραμματεία να μας φέρει δεοντολογικούς κανόνες σε εύλογο χρόνο. -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ.- Δεν θα κάνω τοποθέτηση γιατί δεν ξέρω τι είναι διαφήμιση.- -κ. ΧΑΒΑΛΕΣ.- Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Όλοι ξέρουμε τι είναι διαφήμιση, είναι ότι πληρώνεται. Διαφήμιση γίνεται και στα περιοδικά, επέδειξε δε στο σημείο αυτό διαφημιστική καταχώρηση του κ. Καζάκη και λοιπών συναδέλφων σε νομικό περιοδικό. Να μη παραπεμφθεί το θέμα σε επιτροπή αλλά να απαγορευτεί κάθε διαφήμιση. Τελικά ζήτησε να ληφθεί απόφαση για το συγκεκριμένο συνάδελφο. (Παναγόπουλο). -κ. ΜΗΤΣΗΣ.- Να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Γραμματεία να θεσπίσει κανόνες για τη διαφήμιση σύμφωνα με την έγγραφη πρόταση του. -κ.ΧΑΡΑΤΣΗΣ.- Συμφωνεί με τον κ. Μήτση. Πρέπει να οριοθετήσουμε τη διαφήμιση και να την περιλάβουμε στους εσωτερικούς κανονισμούς. -κ. ΓΙΑΛΕΛΗ.- Να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία . -κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ. Να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία. Να μη γίνουν με Ιερά Εξέταση. Υπέρ των ιστοσελίδων . Να δούμε την πραγματικότητα για το INTERNET και τις ιστοσελίδες. -κ. ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ. Η ιστοσελίδα είναι διαφήμιση. Είναι αντίθετος να υπάρχει από τον κάθε συνάδελφο, αφού υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. -κ. ΠΡΕΚΕΤΕΣ- Αναφέρει τι ισχύει στη Διεθνή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει απόφαση. Να ασχοληθεί με το θέμα είτε η Γραμματεία είτε μια ομάδα δουλειάς. Τελικά διατυπώθηκαν επί του θέματος 3 προτάσεις: Πρόταση 1η (των κ. Μπουτσιάδη και Ζούζουλα): Απαγορεύεται η διαφήμιση του δικαστικού επιμελητή μέσω αυτοτελούς ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, παρά μόνο μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας ώστε να υπάρχει ο έλεγχος των στοιχείων που εμπεριέχονται σ’ αυτή. Η πρόταση αυτή έλαβε δύο ψήφους. Πρόταση 2η ( των κ. Χαβαλέ και Χαλκιαδάκη): Καμιά διαφήμιση, εκτός κάρτας και E-mail και site μόνο με τα στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας και το σήμα χωρίς τα γράμματα. Η πρόταση αυτή έλαβε 10 ψήφους. Πρόταση 3η (του κ. Μήτση): Να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Γραμματεία να θεσπίσει κανόνες δεοντολογίας που θα προσδιορίζουν με αυστηρότητα το επιτρεπόμενο πλαίσιο διαφήμισης οποιασδήποτε μορφής ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά α) στην επίκληση καλύτερης ποιότητας, β) στην αθέμιτη προσφορά συρρικνουμένου κόστους και γ) στην προπαγάνδιση διαπεριφερειακών διευκολύνσεων δεδομένου ότι η κατά τόπο αρμοδιότητά μας είναι αυστηρά προσδιορισμένη. Η πρόταση αυτή έλαβε 11 ψήφους και υπερίσχυσε των άλλων δύο. Για τη χρησιμοποίηση του σήματος χωρίς τα γράμματα πέρασε ομόφωνα.- Για το επόμενο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα ο λόγος δόθηκε στον κ. Χαβαλέ, ο οποίος αναφερόμενος σε δήλωση που είχε κάνει στην Εκτελεστική Γραμματεία ζητώντας να επιστρέψει την αποζημίωση του για τη συμμετοχή του στα σεμινάρια, τόνισε ότι του κακοφάνηκε και το θεωρεί ιεροσυλία να αμοίβεται για τις ώρες διδασκαλίας του αφού κατά την άποψη του δεν πρέπει να αμείβονται στα σεμινάρια οι διδάσκοντες που προέρχονται από τα όργανα του κλάδου επικαλέστηκε δε ένα πρακτικό συνεδρίασης της Γραμματείας του έτους 1997. Επί του θέματος πήραν κατά σειρά το λόγο ως εξής: κ.ΛΙΤΣΙΟΣ – Είναι δικαίωμα του καθενός να αποποιείται την αμοιβή του. Να μην πληρώνονται οι διδάσκοντες πλην ξενοδοχείου και εισητηρίων. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ. Είναι θέμα ολομέλειας και όχι μόνο η αποζημίωση των σεμιναρίων αλλά και του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Γραμματείας και των Συλλόγων. Να το δούμε σε μια άλλη ολομέλεια. -κ. ΚΑΖΑΚΗΣ. Οι αμοιβές δίνονται βάσει νόμου. Τα μέλη της εκάστοτε Γραμματείας δεν πρέπει να αμοίβονται αν και πρέπει να τονιστεί ότι οι διδάσκοντες χάνουν ώρες για προετοιμασία. -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ.- Δηλώνει : «Είμαι υποχρεωμένος να πάρω το λόγο . Με τέτοιες λογικές να μην διδάσκει κανείς δικαστικός επιμελητής. Εγώ δίδαξα και την αμοιβή μου τη διέθεσα σε δεινοπαθούσα συνάδελφο. Δούλεψα πάνω από 20 ημέρες για να φέρω το κείμενο που δίδαξα για την αναγγελία. Τα θεωρητικά είναι εύκολα να διδαχθούν. Ο κ. Λίτσιος είχε πει κάποτε ότι αν καταργηθούν οι αμοιβές θα ασχολούνται μόνο οι οικονομικά εύρωστοι συνάδελφοι. Τόσα χρόνια κάποιοι δούλεψαν να παράγουν κείμενα για χρήση των νέων. Πρέπει να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός του κ. Χαβαλέ περί ιεροσυλίας γιατί οδηγεί αλλού. Εγώ δεν θα ξαναδιδάξω εάν μπαίνουν τέτοια θέματα. Στη Βουλγαρία με αποζημίωσαν για 20 λεπτά με 600 Ευρώ για μια τοποθέτηση μου. Ιεροσυλία θεωρώ να βγαίνει στο πεζοδρόμιο τέτοιο θέμα και όχι η αμοιβή των διδασκόντων. - κ. ΚΡΙΑΡΗΣ. – Δηλώνει: Στο ιδεολογικό με καλύψατε 9 ιερόσυλοι και τιμητής ο κ. Χαβαλές. Εάν γίνει δεκτή η δωρεά τότε νομιμοποιείται αυτό που ο κ. Χαβαλές ονομάζει ιεροσυλία. Συμφωνώ με τον κ. Πάσογλου. -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ. Με πολύ προβληματισμό άκουσα τις σκέψεις. Είναι στάση ζωής του κ. Χαβαλέ. -κ. ΛΙΤΣΙΟΣ – Γιατί φαρισαϊσμός; Μόνο ο κ. Γραμματόπουλος είχε πει όχι για τα σεμινάρια. Κατηγορήθηκαν οι συνάδελφοι στην Αθήνα γιατί ήθελαν να γίνουν καθηγητές. -κ. ΧΑΡΑΤΣΗΣ.- Κάποτε μας λέγανε εργατοπατέρες. Καλά κάνουν και αμοίβονται γιατί ξοδεύουν περισσότερα -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ ζητά το λόγο επί προσωπικού και δηλώνει ότι δεν είπε πως κάποιος δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη αλλά και ο άλλος έχει δικαίωμα να απαντήσει όταν θίγεται. Ακούγαμε επί 3 χρόνια ότι τρώγαμε τα λεφτά της Ομοσπονδίας. Δεν αποδέχεται τη δωρεά και κάνει δήλωση ότι δεν συμμετέχει πλέον στα σεμινάρια. -κ. ΧΑΒΑΛΕΣ Δηλώνει: Σας πείραξε η ιεροσυλία και όχι ο φαρισαϊσμός; Η πρόταση του κ. Χαβαλέ για δωρεά στην Ομοσπονδία της αμοιβής του από τα σεμινάρια απορρίφθηκε από την ολομέλεια με 13 ψήφους. Εννέα ψήφισαν υπέρ της αποδοχής της. Στη συνέχεια για το θέμα των σεμιναρίων κατετέθηκαν δύο προτάσεις. Πρώτη πρόταση ( του κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ) : Οι διδάσκοντες δικαστικοί επιμελητές, είτε είναι της Εκτελεστικής Γραμματείας είτε όχι, να καταθέτουν γραπτώς την εργασία τους προ 10 ημερών, να εγκρίνεται και να αμοίβονται όσο και οι καθηγητές. Επί της προτάσεως εψήφισαν 22 και έγινε αποδεκτή με 13 θετικές ψήφους. Δεύτερη πρόταση (του κ. ΧΑΒΑΛΕ) Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας να μην αποζημιώνονται για τη διδασκαλία τους κατά τα σεμινάρια γι’ αυτή τη θητεία. Επί της προτάσεως αυτής εψήφισαν 22 και η πρόταση απερρίφθη αφού έλαβε 5 θετικές ψήφους και 8 αρνητικές εννέα δε εκ των ψηφισάντων εδήλωσαν «παρών»… Ακολούθως η ολομέλεια μπήκε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κριάρη, ο οποίος ανέλυσε το θέμα αναφερόμενος στη γραπτή εισήγησή του, την οποία έχει καταθέσει στην Ομοσπονδία με αριθμό πρωτ. 1766/12-10-04 και στην οποία ως εκ τούτου παραπέμπουν τα παρόντα πρακτικά. Επί του θέματος πήραν το λόγο ως εξής: -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ. Δηλώνει : Βάλατε τον πήχυ ψηλά. Είναι πολύτιμο και το υπερψηφίζω. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ. Δηλώνει: Το καταψηφίζω γιατί θα είναι τυφλοσούρτης. Φορτώνουμε με οικονομικό κόστος την Ομοσπονδία . Τον πήχυ πρέπει να τον κατεβάσουμε. Δεν θέλω την ιστορία μας. Η άρνηση μου συνδυάζεται με την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Το βιβλίο αυτό δεν έχει χρηστικότητα. Αφού υπάρχει του κ. Κατσαρού δεν χρειάζεται άλλο. Είναι ατόπημα. Είμαστε κομπλεξικοί απέναντι στους άλλους κλάδους. -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ. – Το βιβλίο είναι χρήσιμο. Συμφωνώ. Πρέπει να το προσέξουν και να τυπωθεί σε 3.000 αντίτυπα. -κ. ΛΙΤΣΙΟΣ. Δηλώνει: Αφού υπάρχει ιστοσελίδα τι το χρειαζόμαστε; Θα είναι ξεπερασμένο σε λίγους μήνες. Αυτό έγινε για να μην προλάβει ο Κατσαρός. Συμφωνώ με τον κ. Χαλκιαδάκη. -κ. ΜΗΤΣΗΣ – Δηλώνει: Διαφωνώ με τους δύο προλαλήσαντες Χαλκιαδάκη και Λίτσιο. Πρέπει να υπάρχουν υποδείγματα. Μήπως και τώρα αυτό δεν γίνεται με άλλα βιβλία (Μπρακατσούλας κ.λπ); Συμφωνώ και θέλω να γίνεται μνεία για τη Διεθνή Ένωση. κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Δηλώνει: Στη Πάτρα διαφώνησα για την έκδοση γιατί θα είναι παρωχημένο μετά από λίγο καιρό. Από την άλλη βέβαια δεν μπορείς να λες όχι όσο λίγο χρήσιμο και να είναι. Μπορούμε να τα βάλουμε στο ημερολόγιο Άλλωστε έχουμε την ιστοσελίδα. κ.ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ.- Τονίζει ότι το βιβλίο πρέπει να βγει δεδομένου ότι στην ιστοσελίδα δεν έχουν όλοι πρόσβαση. Συμφωνεί για την έκδοση. -κ.ΧΑΒΑΛΕΣ- Δηλώνει: Κάθε έκδοση είναι κόσμημα. Η Ομοσπονδία πρέπει να δουλέψει για να μην υπάρχουν λάθη. Έχω επιφύλαξη για τα σχέδια και υποδείγματα. Εάν το έντυπο περνάει μέσω ΟΔΕΕ κάποιοι δικαστές μπορεί να ακυρώσουν κάποιο έγγραφο. Υπάρχει και η περίπτωση να κατοχυρωθούν τα έντυπα. Το φορολογικό να μπει στο Site. Τα ιστορικά είναι απαραίτητα. Ο προλογισμός θα αποφασιστεί από τη Γραμματεία. Να μην αποφασίσουμε τώρα, να μην βιαστούμε. Είμαι υπέρ του βιβλίου θα το διαχειριστεί η Γραμματεία. -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ.- Προτείνει να συμμετέχει για το βιβλίο και ο κ. Παναγιωτόπουλος. -κ. ΧΑΡΑΤΣΗΣ.- Συμφωνεί για την έκδοση αρκεί να προσεχθεί. Χαίρεται που θα είναι εμπλουτισμένο. Επί της προτάσεως του εισηγητή εψήφισαν 22. Η πρόταση έγινε δεκτή αφού έλαβε 16 θετικές ψήφους. Πέντε εψήφισαν κατά της προτάσεως ενώ ένας εδήλωσε «παρών». Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο λόγος δόθηκε στον εισηγητή κ. Τσιριγώτη, ο οποίος αναφέρθηκε στη γραπτή εισήγηση – πρόταση του, που έχει κατατεθεί στην Ομοσπονδία με αριθμό πρωτ. 1758/11-10-04 και στην οποία παραπέμπουν τα παρόντα πρακτικά. Επί της εισηγήσεως πήραν το λόγο ως εξής: -κ. ΛΙΤΣΙΟΣ – Δηλώνει: Συγχαρητήρια. Όσο το δυνατόν συντομότερα.- -κ. ΚΡΙΑΡΗΣ Δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με τον επιδιωκώμενο στόχο αλλά καταθέτει ιδιαίτερη έγγραφη πρόταση, η οποία προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά ως Σχ 1 επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. -κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Δηλώνει: Εμφανίστηκαν εξαιρετικές εισηγήσεις. Προσδίδει κύρος και θα είναι μεγάλη κατάκτηση αυτής της Ομοσπονδίας. Τι θα γίνει όμως εάν απορριφθεί από το Υπουργείο; -κ. ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Δηλώνει: Συμφωνώ με τον κ. Κριάρη. Να λάβουμε υπόψη μας και θέσεις του κ. Κάππου και του κ. Κλαμαρή. -κ. ΜΗΤΣΗΣ – Τονίζει ότι πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα, εάν χρειαστεί και δυναμικά στην πορεία. -κ. ΠΑΣΟΓΛΟΥ – Αν δεν γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο να ζητήσουμε τη συνδρομή των δικηγόρων. Επί του θέματος αυτού η ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα να τεθούν οι δύο γραπτές εισηγήσεις ( των κ. Τσιριγώτη και Κριάρη) υπ’ όψιν του καθηγητή κ. Τσικρικά και να ζητηθεί, με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος, από τον ως άνω καθηγητή μια εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση. Στο σημείο αυτό και αφού εξαντλήθηκε η συζήτηση σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και τα τεθέντα εκτός ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2004 ημέρα Κυριακή, με κοινή δε απόφαση Προέδρου και Γραμματέα της συνέλευσης ορίστηκε όπως τα αναφερόμενα στα πρακτικά έγγραφα με την ένδειξη «Σχ.»( Σχετικά) παραδοθούν μαζί με το βιβλίο πρακτικών στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Αβραάμ Πασογλου Βασιλική Γραμματοπούλου


Στις 06/10/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES