ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Κατάσχεση-Αφαίρεση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Επιμέλεια: Ευστάθιος Αναγνωστόπουλος

Με το άρθρο 24 παρ. γ του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α'/10-3-2006) καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 του Ν. 2801/2000 με τις οποίες επιτρέπετο η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός Δ.Χ. αυτοκινήτου με την άδεια κυκλοφορίας του.
Κατά συνέπεια, η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός Δ.Χ. αυτοκινήτου περιορίζεται πλέον μόνο στο όχημα και δεν εκτείνεται στην άδεια κυκλοφορίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Αρθρο 8 (Ν. 3446/2006)
Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης
1. Η συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης περιορίζεται στο όχημα. Κατά τον πλειστηριασμό μεταβιβάζεται η κυριότητα του οχήματος ως πράγματος και το δικαίωμα κυκλοφορίας ατονεί. Αν εντός προθεσμίας δυο ετών από την ημέρα του πλειστηριασμού ο πρώην ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο φορτηγό όχημα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του για το όχημα αυτό.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης της κατοχής φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης από τον διατηρήσαντα την κυριότητα πωλητή.
3. Αν πρώην ιδιοκτήτης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης απώλεσε το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία φορτηγού οχήματος σε αντικατάσταση του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 εκπλειστηριασθέντος ή αναγκαστικά αφαιρεθέντος οχήματος, για το λόγο ότι δεν το άσκησε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1959/1991, επιτρέπεται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει φορτηγό όχημα προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.
4. Αν απωλεσθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000, επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της νέας άδειας.
5. Αν δημευθεί φορτηγό όχημα δημόσιας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος του δικαιώματος κυκλοφορίας μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα έκδοσης της απόφασης δήμευσης από το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, προσκομίσει δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νέο όχημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης. Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση δήμευσης επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου που κατελήφθη να μεταφέρει λαθρομετανάστες.
6. Δικαιούχος δικαιώματος κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης, ο οποίος έχει ήδη απωλέσει το δικαίωμα αυτό λόγω δήμευσης του οχήματός του, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, καθώς και εφοδιασθεί με φορτηγό όχημα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.

Αρθρο 24 (Ν. 3446/2006)
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
α) Το άρθρο 6 του ν. δ 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε διαδοχικά από τo άρθρο 3 του ν. 803/1978, το άρθρο 4 του ν. 1959/1991 και την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000.
β) Το άρθρο 8 του ν. 2465/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2800/2000, η περ. β΄ της παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001.
γ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000.
δ) Τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1350/1983.
ε) Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2963/2001.
στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενό του ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.


Στις 14/04/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES