ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Ειδικά περιουσιακά στοιχεία

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 62. — Ενόψει του ότι σύμφωνα με το άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ την κατάσχεση δικαιωμάτων του άρθρου 1022 διατάζει, ύστερα από αίτηση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ., το ειδικότερο περιεχόμενο της αιτήσεως με την οποία ζητείται να διαταχθεί η κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται με βάση το άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ. ΑΠ 121/2003 ΕλΔ 2003,965, ΝοΒ 2003,1633. 63. — ... Επομένως, εκτός από τα γενικά στοιχεία κάθε δικογράφου κατά το άρθρο 118 ΚΠολΔ, η σχετική αίτηση πρέπει να περιέχει: 1) την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, δηλαδή τα περιστατικά που θεμελιώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως δανειστή ορισμένης χρηματικής απαιτήσεως, ο οποίος έχει εκτελεστό τίτλο και έχει κοινοποιήσει επιταγή προς πληρωμή προς τον νομιμοποιούμενο παθητικώς καθού η εκτέλεση, ο οποίος δεν είναι ο τρίτος στα χέρια του οποίου απλώς θα γίνει η αναγκαστική κατάσχεση δικαιώματος του οφειλέτη και ο οποίος (τρίτος) δεν βρίσκεται σε κανένα σύνδεσμο με τον επισπεύδοντα. 2) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της κατασχέσεως και ειδικότερα την πλήρη και ακριβή περιγραφή, όπως και την επαρκή εξειδίκευση του ειδικού περιουσιακού δικαιώματος του καθού η εκτέλεση, 3) ορισμένο αίτημα, δηλαδή κατά πρώτο λόγο το αίτημα να επιτραπεί η κατάσχεση του παραπάνω δικαιώματος ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου με τη διαδικασία των άρθρων 1023 επ. Σκόπιμο είναι επιπλέον να εξειδικεύεται το παραπάνω αίτημα με προσδιορισμό των πρόσφορων μέσων για την αξιοποίηση του δικαιώματος του οποίου η κατάσχεση επιδιώκεται. ΑΠ 121/2003 ΕλΔ 2003,965, ΝοΒ 2003,1633. 65. — Οι ειδικότερες περιπτώσεις της διατάξεως του άρθρου 1022 ΚΠολΔ αναφέρονται ενδεικτικώς, γι’ αυτό μπορεί το δικαίωμα να μην εξαρτάται από αντιπαροχή ή αυτή να έχει εκπληρωθεί. ΑΠ 1158/2002 ΕΕΝ 2003,616. 13. - ... προϋποθέσεις για την επιβολή κατασχέσεως κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔ είναι η ύπαρξη περιουσιακού δικαιώματος (άλλου από τα αναφερόμενα στα άρθρα 953 επ., 982 και 992 επ.) δεκτικού μεταβιβάσεως και έκδοση δικαστικής αποφάσεως. Ως περιουσιακό δικαίωμα εννοείται αυτό που έχει χρηματική αξία στις συναλλαγές, ήτοι όταν υπάρχει η δυνατότητα της μετατροπής του σε χρήμα, ή έστω η δυνατότητα πορισμού χρημάτων απ’ αυτό με το μέτρο αξιοποιήσεως που προβλέπει το άρθρο 1024 ΚΠολΔ. ΜΠρΘεσ 5558/98 Αρμ 52,599, ΜΠρΘεσ 24743/96 Αρμ 52,600. ΕφΑθ 97/37/89 Ελ Δ32,1010 14. - ... μεταβιβαστικό δικαίωμα είναι και το δικαίωμα αυτού που συμφώνησε με προσύμφωνο την αγορά ακινήτου ή κινητού μετά την αποπληρωμή του τιμήματος, του οποίου η καταβολή συμφωνήθηκε να γίνει τμηματικά, το οποίο περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις που μπορούν να κατασχεθούν κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔ. ΜΠρΘεσ 5558/98 Αρμ 52,599. ΕφΑθ 97/37/89 Ελ Δ32,1010 16. - Με το άρθρο 1025 ΚΠολΔ καθορίζεται ο τρόπος της επιβολής της κατασχέσεως των ειδικών περιουσιακών δικαιωμάτων και τίθενται ειδικοί κανόνες, προσιδιάζοντες κατά το δυνατόν προς την ιδιόρρυθμη φύση των καθ’ έκαστον ειδικών περιουσιακών δικαιωμάτων. Προηγουμένως όμως πρέπει να τονισθεί ότι έχουν εφαρμογή οι γενικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις των άρθρων 904 επ. ως και οι γενικές περί κατασχέσεως περιουσίας προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων τέτοιες των άρθρων 951-952. ΕφΘεσ 3213/96 ΕλΔ 39,159. 17. - ... τούτο προκύπτει εκ της φύσεως της κατά το άρθρο 1022 επ. κατασχέσεως ως μέσου της αναγκαστικής εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Πράγματι η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών δικαιωμάτων είναι μέσον εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων και τίθεται σε ίση μοίρα με την κατάσχεση κινητών ή ακινήτων στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου. Κατά συνέπεια απαιτείται η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου (άρθρα 924-926), η περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου (άρθρο 918) ως και η επίδοση επιταγής προς πληρωμή (άρθρα 924-926). Επίσης έχουν εφαρμογή οι περί ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως (άρθρα 919-923, 925) ως και περί αντιρρήσεων και ανακοπής διατάξεις (άρθρα 933-940) του ΚΠολΔ. ΕφΘεσ 3213/96 ΕλΔ 39,159. 24. - Είναι νόμω επιτρεπτή η συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (πλην των κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ ακατασχέτων και αυτών που υπόκεινται σε άμεση φθορά, άρθρο 710 ΚΠολΔ) αφού, υπό την αμέσως ανωτέρω επιφύλαξη, κάθε τι που μπορεί να κατασχεθεί αναγκαστικώς κατάσχεται και συντηρητικώς. ΜΠρΒολ 1463/96 ΕλΔ 39,217. 25. - ... η τηρητέα διαδικασία για την παροχή άδειας κατά την ορθότερη γνώμη είναι αυτή των ασφαλιστικών μέτρων (ΕφΑθ 1041/78 ΝοΒ 27,1501 μετά περ. παρ. άλλων Μπρίνια, Αν. Εκτελ. Β~ εκδ. παρ. 674 IV). ΜΠρΒολ 1463/96 ΕλΔ 39,217. 26. - ... αν για το ειδικό περιουσιακό στοιχείο τηρούνται δημόσια βιβλία απαιτείται προσθέτως και αντίστοιχη εγγραφή στο περιθώριο τούτων (Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ άρθρο 712 αρ. 11 μετά περ. παρ.). ΜΠρΒολ 1463/96 ΕλΔ 39,217. 27. - Κατά την έννοια του άρθρου 1022 ΚΠολΔ για την κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου απαιτείται η θετική συνδρομή της αποφάσεως του δικαστηρίου και η αρνητική της αδυναμίας κατασχέσεως κατά το σύστημα των άρθρων 953 επ., 982 επ. και 992 επ. ΚΠολΔ. ΜΠρΒολ 1463/96 ΕλΔ 39,217. 29. - Το αρμόδιο να διατάξει την κατάσχεση του περιουσιακού δικαιώματος δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την κατάσχεση, αν κρίνει ότι είναι δύσκολο να γίνει η αναγκαστική εκτέλεση, ή ότι το αποτέλεσμα της θα είναι ασύμφορο. Η ευχέρεια του δικαστηρίου αφορά μόνο την απόρριψη της αιτήσεως υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1022 ΚΠολΔ. ΜΠρΘεσ 24743/96 Αρμ 52,600. 22. - Σύμφωνα με το άρθρο 1022 ΚΠολΔ κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ. 1και 2, 982 και 992, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων. ΕφΘεσ 969/99 ΑρχΝ 50,706, Αρμ 53,851, ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129. 46. — Mε τις διατάξεις των άρθρων 1022 και 1023 ΚΠολΔ ο νομοθέτης δίνει στο δανειστή τη δυνατότητα να κατάσχει οποιοδήποτε δεκτικό μεταβιβάσεως περιουσιακό δικαίωμα του οφειλέτη μη περιλαμβανόμενο στα άρθρα 953, 982, 991 ΚΠολΔ και ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλος των υποκειμένων σε κατάσχεση δικαιωμάτων του, δεδομένου ότι η αναφορά του άρθρου 1022 είναι ενδεικτική (Μπρίνια: Αναγκαστική Εκτέλεσις, έκδ. 1982 σελ. 2287 επ.). ΜΠρΑθ 6338/2000 ΔΕΕ 2001,83, ΕφΑθ 4901/2000 ΕλΔ 2001,775. 47. — ... επομένως επιτρεπτή, κατά το πιο πάνω σύστημα, είναι η κατάσχεση οποιουδήποτε δικαιώματος του καθού η εκτέλεση, το οποίο δεν υπόκειται σε κατάσχεση κατά τις διατάξεις για την κατάσχεση κινητών (953 επ.) ή ακινήτων (922 επ.) ή κατά τις διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια τρίτου ΕφΑθ 7899/93 ΕλΔ 38,1894, ΕφΑθ 9737/89 ΕλΔ 32,1010, ΕφΑθ 4901/2000 ΕλΔ 2001,775. 48. — Και άλλα δικαιώματα που δεν κατονομάζονται ρητά, είναι δυνατόν να κατασχεθούν ως ειδικά περιουσιακά δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, ώστε να καταστεί υπέγγυα στους δανειστές όλη η περιουσία του οφειλέτη και να μη διαφύγει κανένα αντικείμενο, που είναι δυνατό με τη δέσμευση και την κατάλληλη αξιοποίηση να καταλήξει στην ικανοποίηση των δανειστών (ΕφΑθ 9737/89 ΕλΔ 32,1010). ΜΠρΑθ 6338/2000 ΔΕΕ 2001,83. 45. — Με τις διατάξεις των άρθρων 1022-1033 ΚΠολΔ παρέχεται η ευχέρεια στον δανειστή που επισπεύδει εκτέλεση εναντίον του οφειλέτη του να επιδιώξει την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του με την επιβολή κατασχέσεως σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν σε άλλη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση που προκύπτει ευθέως από τη δομή της σχέσεως εκτελέσεως, όπως αποτυπώνεται στις επί μέρους διατάξεις του δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως, ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται στην περιουσία τρίτων, αλλά στην περιουσία προσώπων νομιμοποιούμενων παθητικά ως καθ’ ών η εκτέλεση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 919-923 και 925 ΚΠολΔ (για το ειδικότερο ζήτημα των δικονομικών συνεπειών που επάγεται η επίσπευση εκτελέσεως στην περιουσία τρίτου βλ. ΑΠ 434/95 ΕλΔ 37,331). ΠΠρΡοδόπ 100/2001 ΧρΙΔ 2002,257. 46. — ... ειδικότερα, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1022, 1023, 1024 και 1025 ΚΠολΔ συνάγεται ότι εφόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις επισπεύσεως αναγκαστικής εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (βλ. ΕφΘεσ 3213/96 ΕλΔ 39,159), ο δανειστής δικαιούται, υποβάλλοντας αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, να επιδιώξει την έκδοση αποφάσεως με την οποία θα διατάσσεται η κατάσχεση συγκεκριμένου περιουσιακού δικαιώματος του καθ’ ού η εκτέλεση και επιπλέον θα καθορίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος αξιοποιήσεως του κατασχεθέντος, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση του αιτούντος. ΠΠρΡοδόπ 100/2001 ΧρΙΔ 2002,257. 47. — ... η απόφαση που εκδίδεται επί της ως άνω αιτήσεως, εφόσον διατάσσει την κατάσχεση, έχει το χαρακτήρα ρυθμιστικού μέτρου (βλ. ΕφΑθ 1906/87 ΕλΔ 1988,546) και η λειτουργική της εμβέλεια περιορίζεται στον προσδιορισμό του αντικειμένου της κατασχέσεως και του τρόπου αξιοποιήσεως αυτού εντός των ορίων που διαγράφονται από την προϋφιστάμενη σχέση εκτελέσεως. Επομένως, η ευρύτατη δικαιοπλαστική εξουσία που παρέχεται στο Δικαστήριο κατά τον καθορισμό των πρόσφορων μέσων αξιοποίησης του υπό κατάσχεση δικαιώματος (ΜΠρΘεσ 28463/95 Αρμ 1996,756) δεν είναι απεριόριστη, υπό την έννοια ότι τα όρια της σχέσεως εκτελέσεως οριοθετούν και το πεδίο εντός του οποίου αναπτύσσεται η δικαιοπαραγωγική λειτουργία της αντίστοιχης αποφάσεως. ΠΠρΡοδόπ 100/2001 ΧρΙΔ 2002,257. 51. — Με τις διατάξεις των άρθρων 1022 και 1023 ΚΠολΔ, ο νομοθέτης δίνει στον δανειστή τη δυνατότητα να κατάσχει οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα του οφειλέτη (ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των υποκειμένων σε κατάσχεση δικαιωμάτων του) που δεν εμπίπτει στα άλλα είδη κατασχέσεων, ώστε να καταστεί υπέγγυα στους δανειστές ολόκληρη η περιουσία του οφειλέτη και να μη διαφύγει κανένα αντικείμενο που είναι δυνατό με τη δέσμευση και την κατάλληλη αξιοποίηση να καταλήξει στην ικανοποίηση των δανειστών (ΕφΑθ 7899/93 ΕλΔ 38,1893). ΕφΘεσ 1366/2001 Αρμ 2002,896. 52. — ... προϋποθέσεις για την επιβολή κατασχέσεως, κατά το άρθρο 1022, είναι η ύπαρξη περιουσιακού δικαιώματος (άλλου από τα αναφερόμενα στα άρθρα 953 επ., 982 επ. και 992 επ.) δεκτικού μεταβιβάσεως και η έκδοση δικαστικής αποφάσεως. ΕφΘεσ 1366/2001 Αρμ 2002,896. 53. — ... ως περιουσιακό δικαίωμα εννοείται αυτό που έχει χρηματική αξία στις συναλλαγές, ήτοι όταν υπάρχει η δυνατότητα της μετατροπής του σε χρήματα ή έστω η δυνατότητα πορισμού χρημάτων από αυτό, με το μέτρο αξιοποιήσεως που προβλέπει το άρθρο 1024 ΚΠολΔ. Εξάλλου, αμεταβίβαστο είναι το δικαίωμα όταν η απαγόρευση της μεταβιβάσεως προκύπτει από διάταξη νόμου ή είναι συνέπεια του προσωποπαγούς χαρακτήρα του. ΕφΘεσ 1366/2001 Αρμ 2002,896. 56. — Aπό τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1022, 1023, 1024 και 1025 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ορίζονται ειδικοί κανόνες για την κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, προβλέπεται η παρέμβαση του Δικαστηρίου αφενός για τη διάταξη της κατάσχεσης των κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔ περιουσιακών δικαιωμάτων και αφετέρου για τον ορισμό των κατά την κρίση του πρόσφορων μέσων προς αξιοποίηση του δικαιώματος. ΑΠ 1751/2001 ΕλΔ 2002,1395. ΕΕΝ 2003,142 57. — ... δηλαδή προβλέπεται άσκηση προληπτικού δικαστικού ελέγχου, όχι μόνο για τη νομιμότητα, αλλά και για τη σκοπιμότητα της κατασχέσεως, όπως και για τη δυνατότητα της πρακτικής αποτελεσματικότητάς της. Τούτο λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των ως άνω δικαιωμάτων και κατ’ ακολουθίαν της δυσχέρειας για την ένταξη των κατ’ ιδίαν θεμάτων στους κοινούς κανόνες της αναγκαστικής εκτελέσεως. ΑΠ 1751/2001 ΕλΔ 2002,1395. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 58. — Σε περίπτωση εργολαβικής συμβάσεως για την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής «με αντιπαροχή» οριζόντιων ιδιοκτησιών, η απαγόρευση της κατασχέσεως καταλαμβάνει και την απαίτηση του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου προς μεταβίβαση της κυριότητας των ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου μετά των αντιστοίχων οριζόντιων ιδιοκτησιών, η οποία συμφωνήθηκε έναντι της αμοιβής του με το οικείο εργολαβικό προσύμφωνο, ισχύει δε μέχρι ένα μήνα μετά την αποπεράτωση του έργου. Συνεπώς μετά ένα μήνα από την αποπεράτωση του έργου δεν ισχύει η πιο πάνω απαγόρευση. ΑΠ 41/2003 ΕλΔ 2003,448, ΝοΒ 2003,1619, ΑΠ 121/2003 ΕλΔ 2003,965, ΝοΒ 2003,1633. 59. — ... Κατά την έννοια και το σκοπό της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1 του ν 4694/30 (όπως τροποποιήθηκε και ερμηνεύτηκε με τον αν 628/37, το νδ 914/41, το νδ 1051/42 και τον αν 113/67), η οποία αποβλέπει στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου, η καθιερούμενη απαγόρευση της κατασχέσεως τάσσεται, τόσο υπέρ του εργολάβου, όσο και υπέρ του εργοδότη. Έτσι, σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας του εργοδότη, ως τρίτου, των οφειλομένων από αυτόν προς τον εργολάβο ως ανταλλάγματος της παροχής του έργου, δεν ισχύουν οι εκ των άρθρων 987 και 262 παρ. 2 ΚΠολΔ περιορισμοί των δυναμένων να προταθούν κατά της κατασχέσεως ενστάσεων του τρίτου για τον εργοδότη, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να προσβάλει την κατάσχεση αυτή και για άλλους λόγους και μάλιστα για ουσιαστική ακυρότητα που προκύπτει από το ακατάσχετο της αντίστοιχης απαιτήσεως, ως άνω, εξ ιδίου δικαίου πλέον, αφού η απαγόρευση θεσπίστηκε και προς το συμφέρον αυτού (εργοδότη). ΑΠ 41/2003 ΕλΔ 2003,448, ΝοΒ 2003,1619. 60. — ... Εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, η απαγόρευση της κατασχέσεως του ειδικού αυτού περιουσιακού στοιχείου αφορά όχι μόνο στην αναγκαστική, αλλά και στη συντηρητική κατάσχεση, αφού και η τελευταία επιφέρει δέσμευση διαθέσεως του περιουσιακού αυτού στοιχείου (άρθρο 715 παρ. 1 ΚΠολΔ). ΑΠ 41/2003 ΕλΔ 2003,448, ΝοΒ 2003,1619. 61. — ... Από τη διάταξη του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 ν 4694/30, προκύπτει ότι η τελευταία διάταξη ως ειδική υπερισχύει της παραπάνω γενικής του άρθρου 1022 ΚΠολΔ. ΑΠ 41/2003 ΕλΔ 2003,448, ΝοΒ 2003,1619. 21. - Το δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την κατάσχεση αν η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά την κρίση του θα παρουσιάσει δυσχέρειες, υπό την έννοια ότι θα είναι δυσχερής η αξιοποίηση του δικαιώματος με την αναγκαστική εκτέλεση χάριν του δανειστή και όχι όταν υπάρχει δυσχέρεια στη διενέργεια των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων και εκτελέσεως ή αν η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι ασύμφορη κατ’αποτέλεσμα, ήτοι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εν όλω ή εν μέρει ικανοποίηση του δανειστή. Η αίτηση δηλαδή απορρίπτεται όταν κατά την κρίση του δικαστηρίου η αιτούμενη κατάσχεση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δανειστή. Κατ’ ακολουθίαν η ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που υπόκεινται σε κατάσχεση, βάσει άλλων διατάξεων, δεν αποτελεί λόγο απορρίψεως της αιτήσεως. ΕφΑθ 9737/89 ΕλΔ 32,1010. 26. - Απαγορευτική διάταξη περιέχει και το άρθρο 281 ΑΚ βάσει του οποίου η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος (άρα και η διάθεσή του) απαγορεύεται. Αποτέλεσμα της διάθεσης αυτής είναι η ακυρότητα, διότι ο δικαιούχος στερείται πλέον της εξουσίας διάθεσης. Η διάθεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την κατάσχεση (που αποτελεί ιδιόρρυθμη μορφή διάθεσης δικαιώματος) αφού και αυτή επιφέρει κατ’ αποτέλεσμα απαγορευμένη διάθεση του δικαιώματος (ΑΠ 345/54 ΕΕΝ 21,615). ΜΠρΘεσ 6859/96 ΑρχΝ 48,88. 27. - ... μάλιστα στην περίπτωση αυτή, ο επισπεύδων, ως ασκών το του καθού η εκτέλεση οφειλέτη δικαίωμα, υπόκειται στους περιορισμούς, στους οποίους θα υπόκειτο και ο τελευταίος αυτός, αν ήσκει το δικαίωμα του. Ήτοι, όπως ο δικαιούχος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του καταχρηστικά, για τον ίδιο λόγο δεν μπορούν και οι δανειστές του να το πράξουν με την επιβολή κατάσχεσης (βλ. ΑΠ Ολ 448/84 ΑρχΝ 35,360, ΝοΒ 1985,61). ΜΠρΘεσ 6859/96 ΑρχΝ 48,88. 29. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 1023 παρ. 2 ΚΠολΔ το δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την κατάσχεση, αν κρίνει ότι είναι δύσκολο να γίνει η αναγκαστική εκτέλεση ή ότι το αποτέλεσμα της θα είναι ασύμφορο. Για το σχηματισμό της κρίσης του, ως προς το δυσχερές ή το κατ’ αποτέλεσμα ασύμφορο της κατάσχεσης, το δικαστήριο εκτιμώντας τις αποδείξεις θα λάβει υπόψη του την κατά το ουσιαστικό δίκαιο φύση και το περιεχόμενο του δικαιώματος, του οποίου η κατάσχεση ζητείται και τα κατά το άρθρο 1024 πρόσφορα μέσα προς αξιοποίηση του δικαιώματος. ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129. 30. - ... ως δυσχέρεια της αναγκαστικής εκτέλεσης νοείται η δυσχέρεια η συναπτόμενη με την αξιοποίηση του δικαιώματος και όχι η δυσχέρεια που προκύπτει από την διενέργεια των επί μέρους διαδικαστικών πράξεων της εκτέλεσης. ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129. 31. - ... εξ άλλου ασύμφορο θα είναι το αποτέλεσμα της αναγκαστικής εκτελέσεως όταν προβλέπεται ότι η με τον τρόπο αυτό αξιοποίηση δεν θα είναι αποδοτική ή σε τέτοια έκταση που να ικανοποιηθεί ο δανειστής, αφού ληφθεί υπόψη και η προσβολή ή η προσφορά του οφειλέτη (Βαθρακοκοίλη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας υπ’ άρθρο 1023 αριθ. 4). ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129.α 52. — ... να σημειωθεί ότι κατάσχεση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1022 ΚΠολΔ μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα του καθού η εκτέλεση τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο κατασχέσεως κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ. 1 και 2, 982 και 992 του ιδίου Κώδικα, ιδίως μεταξύ άλλων, και σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον η μεταβίβασή τους επιτρέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο. Η κατάσχεση αυτή διατάσσεται ως αναγκαστική κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ από το αρμόδιο κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο κατά το άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ, βάσει του εκτελεστού τίτλου όπως η διαταγή πληρωμής(άρθρα 904 παρ. 1, 2 εδ. 5 και 631 ΚΠολΔ). Η σχετική αίτηση απορρίπτεται όταν, κατά την κρίση του δικαστηρίου η κατάσχεση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δανειστή και όχι όταν υπάρχει δυσχέρεια στην ενέργεια των επί μέρους διαδικαστικών πράξεων της εκτελέσεως ή αν θα έχει ως αποτέλεσμα την μη ολική ικανοποίηση του δανειστή (ΕφΑθ 9737/89 ΕλΔ 1991,1010, Γ. Μπρίνια Αναγκαστική Εκτέλεση παρ. 683 σελ. 2336). ΜΠρΘεσ 34559/97 ΑρχΝ 2001,43. Η απόφαση που θα εκδοθεί έχει το χαρακτήρα του ρυθμιστικού μέτρου, το δικαστήριο δε έχει την ευχέρεια να διατάξει άλλο, από το αιτούμενο πρόσφορο μέτρο (ΑΠ 1499/92 ΕλΔ 1994,393, ΑΠ 14/91 ΝοΒ 1992,530, Ι. Μπρίνια ό.π. υπό το άρθρο 1023, Β. Μπρακατσούλα, Αναγκαστική εκτέλεση ΙΙ σελ. 1182). ΜΠρΘεσ 34559/97 ΑρχΝ 2001,43. 54. — ... το Δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την κατάσχεση, αν η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά την κρίση του, θα παρουσιάσει δυσχέρειες, υπό την έννοια ότι θα είναι δυσχερής η αξιοποίηση του δικαιώματος με την αναγκαστική εκτέλεση χάριν του δανειστή και όχι όταν υπάρχει δυσχέρεια στη διενέργεια των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων και εκτελέσεως, ή αν η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι ασύμφορη κατ’ αποτέλεσμα, ήτοι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εν όλω ή εν μέρει ικανοποίηση του δανειστή. ΕφΘεσ 1366/2001 Αρμ 2002,896. 55. — ... Η αίτηση δηλαδή απορρίπτεται, όταν κατά την κρίση του Δικαστηρίου η αιτούμενη κατάσχεση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δανειστή. Κατ’ ακολουθία, η ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που υπόκεινται σε κατάσχεση βάσει άλλων διατάξεων δεν αποτελεί λόγο απορρίψεως της αιτήσεως (ΕφΑθ 4827/98 ΕλΔ 40,1129, ΕφΑθ 9737/89 ΕλΔ 32,1010). ΕφΘεσ 1366/2001 Αρμ 2002,896. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ 57. — ... Η απαίτηση του εργολάβου κατάσχεται ανεξάρτητα από το αν αποπερατώθηκε ή όχι το έργο. ΑΠ 1158/2002 ΕΕΝ 2003,616. 15. - Οπως προκύπτει και από το γράμμα του νόμου, η αναφορά ορισμένων δικαιωμάτων είναι ενδεικτική. Αρα και άλλα δικαιώματα που δεν κατονομάζονται ρητά είναι δυνατόν να κατασχεθούν. Τέτοιο είναι και το δικαίωμα επί του σήματος οποιασδήποτε επιχείρησης. ΜΠρΘεσ 24743/96 Αρμ 52,600. 56. — Μεταξύ των ειδικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία μπορούν να κατασχεθούν, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. του ΚΠολΔ, είναι και η εκ του προσυμφώνου και εκ της εργολαβίας παροχή του οικοπεδούχου, ήτοι τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά του οικοπέδου, τα οποία με το προσύμφωνο ο οικοπεδούχος είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενό του εργολάβο για την από τον τελευταίο εκτέλεση του έργου που συμφωνήθηκε. ΑΠ 121/2003 ΕλΔ 2003,965, ΝοΒ 2003,1633, ΑΠ 1158/2002 EEN 2003,616, ΑΠ 1494/92 ΕλΔ 35,393. 29. - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα τα οποία, κατά την διαδικασία των άρθρων 953 παρ. 1, 982 (εταιρικά μερίδια προσωπικής εταιρίας) και 992 ΚΠολΔ, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατασχέσεως εφόσον όμως επιτρέπεται η μεταβίβασή τους κατά το ουσιαστικό δίκαιο. Εξάλλου σύμφωνα με τα άρθρα 760 και 761 ΑΚ, οι απαιτήσεις μεταξύ των εταίρων από την εταιρική σύμβαση δεν μεταβιβάζονται, ενώ, εωσότου τελειώσει η εκκαθάριση, οι εταίροι δεν μπορούν να διαθέσουν το μερίδιό τους επί των εταιρικών πραγμάτων. Άρα δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας στις προσωπικές εταιρίες, όπως είναι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη. Παρέπεται και ότι δεν υπόκειται αυτή σε κατάσχεση, διότι διαφορετικά θα ήταν δυνατή η καταστρατήγηση των δύο αυτών διατάξεων. ΕφΑθ 1842/93 ΕΕμπΔ 46,53. 31. - Ο δανειστής του εταίρου έχει τη δυνατότητα της ικανοποιήσεως με την κατάσχεση των εταιρικών κερδών ή με την κατάσχεση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως αναμένοντας τη λύση της εταιρίας ΕφΑθ 1842/93 ΕΕμπΔ 46,53. 32. - Από την άνω ρύθμιση αποκλείονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, ενώ στην περίπτωση των ΕΠΕ, όπου το προσωπικό στοιχείο συμπλέκεται με τον κεφαλαιουχικό χαρακτήρα, η κατάσχεση επιτρέπεται με ρητή διάταξη (άρθρο 30 ν 3190/55). ΕφΑθ 1842/93 ΕΕμπΔ 46,53. 45. - Το εταιρικό μερίδιο των ΕΠΕ μπορεί να κατασχεθεί, αλλά όχι με κατάσχεση στα χέρια τρίτου, παρά, ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο του εταίρου. Για να επιβληθεί κατάσχεση επί του εταιρικού μεριδίου σε ΕΠΕ πρέπει να εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου που να την επιτρέπει, τούτο δε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1023 ΚΠολΔ. Αν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση και εν τούτοις ο δανειστής επιδώσει σχετικό κατασχετήριο στον οφειλέτη εταίρο ή και στην ΕΠΕ, η αντίστοιχη κατάσχεση δεν είναι απλώς άκυρη αλλά δεν υπάρχει καν, και τούτο ανεξάρτητα οποιασδήποτε βλάβης του εταίρου ή της εταιρίας. ΕφΑθ 4345/91 ΕλΔ 34,615. 48. - ... αν η δικαστική απόφαση επιτρέψει την κατάσχεση τού εταιρικού μεριδίου σε ΕΠΕ και τον βάσει της εν λόγω κατασχέσεως αναγκαστικό πλειστηριασμό αυτού του στοιχείου του οφειλέτη, εκείνος που θα αναδειχθεί υπερτιμητής σ’ αυτόν τον πλειστηριασμό θα αποκτήσει το εταιρικό μερίδιο και συνεπώς τις εξ αυτού απαιτήσεις,αλλά και τις εξ αυτού υποχρεώσεις.ΕφΑθ 4345/91 ΕλΔ 34,615. 24. - Κατά τη διαδικασία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ μπορούν να κατασχεθούν περιουσιακά δικαιώματα δεκτικά μεταβίβασης. Τέτοιο είναι και η ενοχική υποχρέωση που πηγάζει από προσύμφωνο και συνίσταται στην υποχρέωση των οικοπεδούχων έναντι του εργολάβου προς μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου μετά των εις τα ποσοστά αυτά αντιστοιχουσών οριζοντίων ιδιοκτησιών. Απαιτείται δε, φορέας του αντίστοιχου δικαιώματος να είναι ο εργολάβος, και το δικαίωμα να μπορεί να μεταβιβαστεί κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (βλ. Μπρίνια Αναγκ. Εκτ. παρ. 675 σελ. 2294, παρ. 680 σελ. 2329, ΕφΑθ 1906/87 ΕλΔ 29,546). ΜΠρΘεσ 6859/96 ΑρχΝ 48,88, ΑΠ 14/91 ΝοΒ 40,530. 25. - Από τη διάταξη του άρθρου 1022 επ. ΚΠολΔ, συνάγεται ότι για να διαταχθεί η κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου και ειδικότερα του εργολαβικού ανταλλάγματος, θα πρέπει ο δικαιούχος εργολάβος να έχει την εξουσία διάθεσης του σχετικού δικαιώματος διότι τότε μόνο επιτρέπεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου η μεταβίβασή του. ΜΠρΘεσ 6859/96 ΑρχΝ 48,88, ΑΠ 14/91 ΝοΒ 40,530. 23. - Περιουσιακό στοιχείο που υπόκειται σε κατάσχεση κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔ αποτελεί και η απαίτηση από προσύμφωνο αγοράς ακινήτου, εκείνου που προσυμφώνησε την αγορά ακινήτου, κατά εκείνου που προσυμφώνησε να του το πωλήσει και μεταβιβάσει. Δηλαδή είναι δυνατή η κατάσχεση τέτοιας απαίτησης του με προσύμφωνο αγοραστή, της οποίας είναι επιτρεπτή η κατά το ουσιαστικό δίκαιο μεταβίβαση, με εκχώρηση (άρθρα 455 επ. ΑΚ) και η οποία, εφόσον δεν είναι χρηματική, δεν μπορεί να κατασχεθεί κατά το άρθρο 982 ΚΠολΔ, έστω και αν έχει εκπληρωθεί η αντιπαροχή του αγοραστή, από την οποία αυτή εξαρτάται (βλ. ΑΠ 1499/92 ΕλΔ 35,393, ΑΠ 14/91 ΝοΒ 40,530, ΕφΘεσ 3112/92 Αρμ 1992,828, Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, Β~ έκδοση υπό το άρθρο 1022 παρ. 679 ΙV, σελ. 2313). ΕφΘεσ 969/99 ΑρχΝ 50,706, Αρμ 53,851, ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129. 24. - ... επίσης και η από το προσύμφωνο και την εργολαβία παροχή του οικοπεδούχου, δηλαδή τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά του οικοπέδου τα οποία ο οικοπεδούχος είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενο του εργολάβο για την από τον τελευταίο εκτέλεση του έργου που συμφωνήθηκε. ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129. 25. - ... ειδικότερα μπορεί να κατασχεθεί ο χώρος της πολυκατοικίας με το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου που αντιστοιχεί σ’ αυτόν, ο οποίος συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί στον εργολάβο έναντι της αμοιβής του για την ανέγερση απ’ αυτόν της πολυκατοικίας, ανεξάρτητα αν αυτός έχει αποπερατώσει το έργο ή δεν έχει εξοφλήσει ακόμη τις εκ του έργου υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών (ΕφΑθ 2535/79 ΝοΒ 28,793). ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129. 26. - ... η κατάσχεση διατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 1023 ΚΠολΔ από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Το δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την κατάσχεση αν κρίνει ότι είναι δύσκολο να γίνει η αναγκαστική εκτέλεση ή ότι τα αποτελέσματα της θα είναι ασύμφορα. ΕφΘεσ 969/99 ΑρχΝ 50,706, Αρμ 53,851. 27. - ... η σχετική αίτηση υποβάλλεται από εκείνον ο οποίος νομιμοποιείται στην επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης, ως μέσο για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, δηλαδή εκείνον ο οποίος έχει χρηματική απαίτηση κατά του οφειλέτη, εξοπλισμένη με εκτελεστό τίτλο, όπως είναι, κατά το άρθρο 904 παρ. 2 εδ. α ΚΠολΔ, και η διαταγή πληρωμής, που έχει περιαφεί τον εκτελεστήριο τίτλο και ο οποίος έχει επιδώσει στον οφειλέτη την επιταγή προς πληρωμή. ΕφΘεσ 969/99 ΑρχΝ 50,706, Αρμ 3,851. 28. - Η συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα εταιρικά μερίδια σε ΕΠΕ, επιτρέπεται αν και δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, διότι κατά την ορθότερη γνώμη, αφού η διάταξη του άρθρου 707 ΚΠολΔ δεν διακρίνει, όλα όσα μπορούν να κατασχεθούν αναγκαστικά (άρα και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1022 ΚΠολΔ ειδικά περιουσιακά στοιχεία) μπορούν να κατασχεθούν και συντηρητικά με απόφαση που θα διαλαμβάνει ειδική περιγραφή τους, ΜΠρΑθ 471/76 Δ 7,295). ΜΠρΛαρ 98/99 Δ 30,537. 25. - Μεταξύ των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, αν και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ. 1 και 2, 982 και 992 ΚΠολΔ, μπορούν να κατασχεθούν κατά τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. του ιδίου Κώδικα, περιλαμβάνονται και τα μερίδια με τα οποία ο εταίρος μετέχει κατά τα άρθρα 4 και 5 ν 3190/55 στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης (βλ. ΕφΑθ 4345/91 ΕλΔ 34,615, ΕφΑθ 3690/83 ΕλΔ 24,1077, ΕφΑθ 5135/81 Αρμ 35,1035). ΕφΠειρ 290/99 ΕΕμπΔ 2000,83. 26. - ... η κατάσχεση αυτή διατάσσεται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 1023 παρ. 1 και 741 επ. ΚΠολΔ), εφόσον διακριβωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1022 και αληθεύουν τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο αιτών για τη θεμελίωση της δικής του απαιτήσεως κατά του εταίρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. ΕφΠειρ 290/99 ΕΕμπΔ 2000,83. 27. - Από τις διατάξεις των άρθρων 1022 και 1023 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η αίτηση περί χορηγήσεως αδείας συντηρητικής κατάσχεσης (ως ασφαλιστικού μέτρου) κάποιου ειδικού περιουσιακού στοιχείου και ειδικότερα της αξιώσεως του εργολάβου κατά των οικοπεδούχων να μεταβιβάσουν σ’ αυτόν ή σε τρίτους που αυτός θα υποδείξει ποσοστά της αντιπαροχής του εργολάβου επί του ανοικοδομουμένου οικοπέδου στα πλαίσια συμβάσεως εργολαβίας με αντιπαροχή, πρέπει να διαλαμβάνει το συγκεκριμένο δικαίωμα του οφειλέτη, το οποίο ο αιτών προτίθεται να κατασχέσει, δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και όχι εκείνης των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ και η απόφαση που χορηγεί την άδεια πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί του κατασχετέου (ΑΠ 10417/78 ΝοΒ 27,1501, Ράμμου, Γνωμοδότηση, Αρμ 1969,881). ΜΠρΘεσ 24267/99 Αρμ 2000,1533. 28. - Κατά το άρθρο 5 του ν 4694/30 (όπως τροποποιήθηκε και ερμηνεύθηκε δια των αν 628/37, νδ 914/41, νδ 1051/42 και αν 113/67), διατηρηθέντος εν ισχύει δια του άρθρου 52 αρ. 11 ΕισΝΚΠολΔ, απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και ένα μήνα μετά την περάτωση αυτού η κατάσχεση των προς εργολάβους οφειλόμενων εις αντάλλαγμα της κατασκευής του έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασία τρίτων ή προμηθεύεται προς τούτο παρά τρίτων υλικά, μηχανήματα κλπ., πλην αν πρόκειται περί απαιτήσεων εκ παροχής εργασίας ή προμηθείας υλικών για το έργο. ΜΠρΑθ 36/99 Δ 2000,913. 29. - ... μη διακρίνοντος του νόμου, η απαγόρευση της κατασχέσεως αφορά σε κάθε είδος οφειλόμενης αμοιβής προς τον εργολάβο. Επομένως, στην περίπτωση της εργολαβικής συμβάσεως προς ανέγερση πολυωρόφου οικοδομής οριζόντιων ιδιοκτησιών η απαγόρευση της κατασχέσεως αναφέρεται στα εκ του οικείου προσυμφώνου μεταβιβαστέα προς τον εργολάβο ή παρ’ αυτού υποδειχθησόμενο τρίτο ποσοστά εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, μετά των αντιστοιχούντων σ’ αυτά οριζοντίων ιδιοκτησιών, εκ μέρους του εργοδότη οικοπεδούχου. ΜΠρΑθ 36/99 Δ 2000,913. 49. — Ειδικό περιουσιακό δικαίωμα του οφειλέτη-καθού η εκτέλεση, που μπορεί να κατασχεθεί με απόφαση του δικαστηρίου εκδιδομένη κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 1022 ΚΠολΔ είναι και το δικαίωμα αυτού προς εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, των οποίων είναι δικαιούχος, από την εταιρία διαχείρισης. Η απόφαση του δικαστηρίου θα διατάσσει την εξαγορά του μεριδίου από την ανώνυμη εταιρία διαχείρισης και την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή εξαγοράς στο δανειστή-αιτούντα (βλ. άρθρο 1024 ΚΠολΔ που παρέχει την ευχέρεια στο δικαστήριο να ορίσει το μέτρο που κρίνει πρόσφορο για την ικανοποίηση του δανειστή) και πρέπει να επιδοθεί στον οφειλέτη και ΑΕ διαχείρισης (άρθρο 1025 παρ. 1 ΚΠολΔ, Μούζουλα ό.π.). ΜΠρΑθ 6338/2000 ΔΕΕ 2001,83. 51. — Ο δανειστής του αγοραστή μπορεί να προβεί σε κατάσχεση της απαίτησης από το προσύμφωνο του οφειλέτη του σύμφωνα με το άρθρο 1022 ΚΠολΔ, αρκεί να είναι εφοδιασμένος με τίτλο εκτέλεσης και να τηρήσει την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως (βλ. ΑΠ 373/87 ΝοΒ 1988,560, ΕφΘεσ 3112/92 Αρμ 1992,828). ΜΠρΘεσ 34559/97 ΑρχΝ 2001,43. 56. — Μεταξύ των ειδικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία μπορούν να κατασχεθούν κατά τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ είναι και η εκ του προσυμφώνου και εκ της εργολαβίας παροχή του οικοπεδούχου, ήτοι τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά του οικοπέδου τα οποία με το προσύμφωνο ο οικοπεδούχος είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενό του εργολάβο για την από τον τελευταίο εκτέλεση του έργου που συμφωνήθηκε. ΕφΑθ 8419/2000 ΕλΔ 2001,1373. 57. — ... ειδικότερα μπορεί να κατασχεθεί ο χώρος της πολυκατοικίας με το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου που αντιστοιχεί σ’ αυτόν, ο οποίος χώρος συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί στον εργολάβο έναντι της αμοιβής του για την ανέγερση απ’ αυτόν της πολυκατοικίας (ΑΠ 1499/92 ΕλΔ 35,393, ΑΠ 14/91 ΝοΒ 40,530, ΕφΑθ 4287/98 ΕλΔ 40,1129, ΕφΑθ 1906/87 ΕλΔ 29,546, ΕφΑθ 6231/82 ΕλΔ 23,611, ΕφΑθ 2535/79 ΝοΒ 28,793). ΕφΑθ 8419/2000 ΕλΔ 2001,1373. 58. — ... ορθότερον το δικαίωμα που υπόκειται σε κατάσχεση είναι η απαίτηση, την οποία έχει ο εργολάβος κατά των οικοπεδούχων με τους οποίους έχει συμβληθεί προς μεταβίβαση σ’ αυτόν ορισμένων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, τα οποία μετά των αντιστοιχούντων σ’ αυτά διαμερισμάτων συνεφωνήθησαν ως αντιπαροχή για την υπ’ αυτού κατασκευή επί οικοπέδου οικοδομής, εφόσον και η απαίτηση αυτή απορρέει από αμφοτεροβαρή σύμβαση, εξαρτάται εξ αντιπαροχής, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των λοιπών ειδικών κατασχέσεων και είναι επιδεκτική μεταβιβάσεως ως μη απαγορευομένης από το ουσιαστικό δίκαιο της εκχωρήσεως ή εκποιήσεως ή διαθέσεως απαιτήσεως συνιστάμενης στη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας (Ράμμο σε Αρμ 23,881 επ., Μπρίνια, Αναγκαστική εκτελ. υπ’ άρθρ. 1022 παρ. 679, ΕφΘεσ 465/79 Αρμ 1980,594-595, ΕφΑθ 9737/89 ΕλΔ 1991,1010-1011). ΕφΑθ 8419/2000 ΕλΔ 2001,1373. 59. — ... η κατάσχεση διατάσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας εφόσον διακριβωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, δηλαδή ότι αληθεύουν τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο αιτών για τη θεμελίωση της δικής του απαιτήσεως κατά του εργολάβου και του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου (Μπρίνια Αναγκ. Εκτέλεση άρθρο 1022 παρ. 680 σελ. 2329-2330 παρ. 683 σελ. 2335, ΕφΑθ 858/96 ΕλΔ 37,1631). ΕφΑθ 8419/2000 ΕλΔ 2001,1373. 48. — Η απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ καθ’ υπέρβαση των ορίων της σχέσεως εκτελέσεως, ανεξαρτήτως της δεσμευτικότητας που αναπτύσσει στο δικονομικό πεδίο (άρθρο 778 ΚΠολΔ), στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου δεν αναπτύσσει δικαιοπαραγωγικά αποτελέσματα και γενικότερα δεν μεταβάλλει την έννομη κατάσταση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων. ΠΠρΡοδόπ 100/2001 ΧρΙΔ 2002,257. 49. — ... ενόψει των ανωτέρω, η εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ απόφαση με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση και μεταβίβαση στον αιτούντα διαμερισμάτων ημιτελούς οικοδομής προς ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως αυτού εναντίον του εργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του σχετικού έργου κατά το σύστημα της αντιπαροχής, δεν θεμελιώνει αξίωση του αιτούντος και αντίστοιχη υποχρέωση του κυρίου του οικοπέδου για μεταβίβαση των διαμερισμάτων, διότι η ως άνω απόφαση υπερβαίνει τα όρια της σχέσεως εκτελέσεως μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζει ως αντικείμενο της δικαιοπλαστικής εξουσίας του Δικαστηρίου μόνο την απαίτηση του οφειλέτη εργολάβου να του μεταβιβαστούν ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ως τμήμα του οφειλόμενου προς αυτόν εργολαβικού ανταλλάγματος. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο στην περίπτωση αυτή έχει την εξουσία να διατάξει την κατάσχεση και μεταβίβαση μόνο της παραπάνω απαιτήσεως του καθ’ ού η εκτέλεση εργολάβου, ο οποίος, εφόσον αρνείται να συμπράξει στην κατάρτιση της εκποιητικής δικαιοπραξίας που απαιτείται για την υλοποίηση της σχετικής αποφάσεως, μπορεί να εξαναγκαστεί προς τούτο με αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως κατ’ άρθρο 949 ΚΠολΔ. ΠΠρΡοδόπ 100/2001 ΧρΙΔ 2002,257. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 50. — Στην υπό του άρθρου 1022 επ. του ΚΠολΔ προβλεπόμενη κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων έχουν εφαρμογή οι γενικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΚΠολΔ όπως και εκείνες περί κατασχέσεως περιουσίας προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων των άρθρων 951-952 επ. ΚΠολΔ. ΑΠ 1751/2001 ΕΕΝ 2003,142, ΕλΔ 2003,1395. 51. — ... Ειδικότερα τούτο αφορά την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου (άρθρα 904-906 ΚΠολΔ), την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου (άρθρο 918 ΚΠολΔ), την επίδοση επιταγής για πληρωμή (άρθρα 924-926 ΚΠολΔ), τους όρους περί ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως (άρθρα 919-923, 926 ΚΠολΔ) και τις περί αντιρρήσεων και ανακοπής διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρα 933-940). ΑΠ 1751/2001 ΕΕΝ 2003,142, ΕλΔ 2003,1395. 52. — ... Ο αρχικός τίτλος, από τον οποίο πηγάζει η απαίτηση του δανειστή, παραμένει εκτελεστός τίτλος και μετά την έκδοση της υπό του άρθρου 1023 ΚΠολΔ αναφερομένης αποφάσεως. Αυτή που διατάζει την κατάσχεση κατά το άρθρο 1023 ΚΠολΔ χρησιμεύει μόνο για τον τρόπο επιβολής της και η κατά το άρθρο 1025 ΚΠολΔ κοινοποίησή της αντικαθιστά την κατά τα άρθρα 954 παρ. 1 και 993 παρ. 1 ΚΠολΔ έκθεση κατασχέσεως ή το κατά το άρθρο 983 παρ. 1 ΚΠολΔ κατασχετήριο. ΑΠ 1751/2001 ΕΕΝ 2003,142, ΕλΔ 2003,1395. 53. — ... Οι ακυρότητες του τίτλου, της προδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και τα ελαττώματα της απαιτήσεως θα προβληθούν με βάση το άρθρο 933 επ. ΚΠολΔ και μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 934 επ. ΚΠολΔ, δηλαδή η δεκαπενθήμερη προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1 περ. α του ΚΠολΔ θα αρχίσει από την επίδοση στον καθού η εκτέλεση της αποφάσεως, που επιτρέπει την κατάσχεση. ΑΠ 1751/2001 ΕΕΝ 2003,142, ΕλΔ 2003,1395. 54. — ... Πάντως ενόψει του αντικειμένου της δίκης, η οποία ανοίγεται με βάση την κατά το άρθρο 1023 ΚΠολΔ αίτηση σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν επιτρέπεται στη σχετική δίκη να προβληθούν από τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη ισχυρισμοί, οι οποίοι αφορούν είτε την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, είτε την απαίτηση. ΑΠ 1751/2001 ΕΕΝ 2003,142, ΕλΔ 2003,1395. 55. — ... Η προβολή τους που διακωλύεται από την τελευταία διάταξη, θα είναι επιτρεπτή μόνο, εφόσον γίνει δεκτή η σχετική αίτηση, που θα ασκηθεί αποκλειστικώς με την υπό του άρθρου 933 ΚΠολΔ προβλεπόμενη ανακοπή, η οποία αποτελεί μέσο, που έχει αμυντικό, αλλά και συγχρόνως διαπλαστικό χαρακτήρα, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 ΚΠολΔ που αρχίζει στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ, από την επίδοση στον καθού η εκτέλεση της αποφάσεως, που διατάζει την κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου. ΑΠ 1751/2001 ΕΕΝ 2003,142, ΕλΔ 2003,1395.


Στις 10/02/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES