ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Εκτέλεση κατά Δημοσίου-ΟΤΑ

 Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

      ΙΔ.Εκτέλεση κατά Δημοσίου - ΟΤΑ

  

— Σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο του, κυρώθηκε με το ν 2462/97 και ισχύει για την Ελλάδα από 5.8.97, καθώς επίσης και των συμπορευόμενων διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το νδ 53/74 και έχουν άμεση και υπερνομοθετική ισχύ, όπως επίσης και του άρθρου 20 παρ. 1 του Σ, είναι επιτρεπτή η αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, καθώς επίσης και η επίδοση επιταγής προς πληρωμή τέτοιων απαιτήσεων, καταργώντας έτσι την ευεργετική, για το Δημόσιο και τους ΟΤΑ διάταξη του άρθρου 8 του ν 2095/52, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, στο οποίο προστέθηκε η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. γ~. ΜΠρΑθ 2629/2002 ΝοΒ 2003,275. — ... Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 αν 1715/51 αναστέλλεται η εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ασκηθεί από το Δημόσιο, αίτηση αναίρεσης ή και όταν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για άσκηση της αίτησης αναίρεσης. Η διάταξη εφαρμόζεται αναλόγως και στους ΟΤΑ. ΜΠρΑθ 2629/2002 ΝοΒ 2003,275. — Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν 2462/97 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ρώμης, το Δημόσιο υποχρεούται στην εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων διαφορετικά η μη συμμόρφωση του σ’ αυτές καταργεί τη Δικαιοσύνη. Τούτο σημαίνει πως το Δημόσιο δεν δύναται πλέον να μην εκτελεί τις σε βάρος του αποφάσεις των δικαστηρίων που δικαιώνουν τον πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται λόγοι γενικότερου συμφέροντος όταν αυτές καθίστανται αμετάκλητες (ΜΠρΑθ 19/99 ΑρχΝ 1999,222 επομ., ΜΠρΘηβ 360/98 ΑρχΝ 1999,68). ΕιρΛευκ 78/99 ΑρχΝ 2003,408. — ... Υπό την έννοια αυτή καθίσταται νόμιμο το αίτημα για την κήρυξη της παρούσας απόφασης προσωρινώς εκτελεστής σε βάρος του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου, γιατί η διάταξη του άρθρου 909 αριθ. 1 ΚΠολΔ ως αντικειμένη στις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών θεωρείται καταργημένη. ΕιρΛευκ 78/99 ΑρχΝ 2003,408. - Η απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματικές οφειλές σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύει πλέον, καθόσον η διάταξη του άρθρου 8 του ν 2097/52, με την οποία καθιερώθηκε προνόμιο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, συνιστώμενο στην απαγόρευση εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, επιδικαζουσών σε βάρος του χρηματικές οφειλές, έχει καταργηθεί αφού προσκρούει στις ρυθμίσεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 ΕυρΣΔΑ και 2 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. ΜΔΠρΑθ 863/99 Δ 2000,46. - Η απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματικές απαιτήσεις είναι ανίσχυρη από 5.8.1997. ΕλΣυν Πρακτ. Ολ της 10ης Γεν.Συν. της 14.2.1999. - Σε περίπτωση που επισπεύδεται κατά του Δημοσίου αναγκαστική εκτέλεση με βάση απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αν και μη καταψηφιστική, περιβλήθηκε τον εκτελεστήριο τύπο, είναι ευνόητο ότι παρέχεται έννομη προστασία στο καθού η εκτέλεση Δημόσιο, να αμφισβητήσει το κύρος της αναγκαστικής εκτέλεσης με άσκηση ανακοπής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία και θα είχαν τη δικαιοδοσία να αποφανθούν επί καταψηφιστικής αγωγής, με περιεχόμενο την καταψήφιση του δικαιώματος που διαπλάστηκε με τη μη εκτελεστή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΜΔΠρΑθ 863/99 Δ 2000,46. - Η κατ' άρθρο 8 του ν 2097/52 απαγόρευση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου, που επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του νδ 31/68 και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει καταργηθεί από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (βλ. ΜΠρΠειρ 1212/99 ΝοΒ 47,1986, ΜΠρΘηβ 360/98 Δ 29,1079 και παρατηρήσεις Γ. Κτιστάκι, Πρακτικά της 14ης γενικής συνεδριάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25.5.1998, Δ 29,1068, Σ. Κούκουλη = Σπηλιωτόπουλου, Δ 29,126, Μπέη, Δ 28,450, Ν. Χατζητζάνη, ΔΦΝ 1998,903). ΜΠρΘεσ 11287/2000 Αρμ 2000,1265. — Απόγραφο σε δίκες κατά του Δημοσίου χορηγείται μόνο όταν γίνει η απόφαση αμετάκλητη. ΔΕφΑθ 3/2000 ΑρχΝ 2001,284. — Το άρθρο 4 παρ. 2 νδ που απαιτεί άδεια μονομελούς πρωτοδικείου για επιβολή κατάσχεσης στα χέρια ΟΤΑ δεν εφαρμόζονται επί νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. ΜΠρΛευκ 666/2000 ΕλΔ 2002,260.


Στις 10/02/2005


ΣΧΕΤΙΚΑ DONWLOADS
Απόφαση Αρείου Πάγου 2347/2009 (Α2 ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑ) (μέγεθος: 49KB)
Απόφαση 1837/2007 ΕΦ. ΑΘ. (μέγεθος: 50KB)
Απόφαση αριθμ. 4486/2006 του Εφετείου Αθηνών (σχετικά με την αντισυνταγματικότητα απογορεύσεως εκτελέσεως διαταγής πληρωμής σε βάρος των Δημοσίου,ΟΤΑ,ΝΠΔΔ.) (μέγεθος: 59ΚΒ)
ΜονΠρΗρακλ3878/2005 (σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση κατά ΟΤΑ) (μέγεθος: 53,0KB)
Απόφαση αρ. 2913/2005 (σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 3301/2004) (μέγεθος: 44,0ΚΒ)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES