ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Συνέπειες από την εξαφάνιση αποφ. που εκτελέστηκε

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Ø      ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΠολΔ): Αποδοχή από τον ΑΠ αιτήματος του αναιρεσείοντος για επαναφορά των πραγμάτων στην πριν από την αναιρεθείσα απόφαση έννομη κατάσταση (υποχρέωση του αναιρεσιβλήτου να αποδώσει στον αναιρεσείοντα το ποσό που εισέπραξε σε εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε) κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 579 ΚΠολΔ.

(ΑΠ 1611/2003, ΝοΒ 52/2004, σελ. 1186)

 

Ø      ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΠολΔ): Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση από τον εκκαλούντα, που άσκησε εκπροθέσμως αίτηση έννοια ανώτερης βίας, ως  προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης κατά του ΚΠολΔ 152 § 1 μη εφαρμογή των άρθρων 26 και 27 § 2 της Σύμβασης της Χάγης όταν ο υποβάλλων το αίτημα (εδώ εκκαλών) έχει τη διαμονή του σε χώρα που δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η άγνοια του εκκαλούντος (αναιρεσείοντος) για την πλασματική επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης του Εισαγγελέα, κατά το άρθρο 134 ΚΠολΔ, δεν συνιστά περιστατικό ανώτερης βίας.

(ΑΠ 61/2005, ΝοΒ 53/2005, σελ. 1272).

— Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 940 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία περιέχει κανόνα ουσιαστικού δικαίου, για τη θεμελίωση της αξιώσεως προς αποζημίωση απαιτείται η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξεως εκτελέσεως και της επελθούσας ζημίας, που κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ, και η συνδρομή υπαιτιότητας του επισπεύδοντος την εκτέλεση κατά τον χρόνο αυτής, η οποία περιορίζεται στη γνώση ή εκ βαριάς αμέλειας άγνοιά του για την ύπαρξη του δικαιώματος υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και όχι μόνον για την ορθότητα της αποφάσεως. ΑΠ 1410/2002 ΕλΔ 2003,148, ΑΠ 456/2002 ΕλΔ 2003,444. - Aπό τη διάταξη του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολΔ και κατ' αντιδιαστολή προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ιδίου άρθρου, όπου αναγνωρίζεται δικαίωμα αποζημίωσης παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση για τις περιπτώσεις εξαφανίσεως της προσωρινώς εκτελεστής και της τελεσίδικης αντίστοιχα αποφάσεως με βάση την οποία έγινε η εκτέλεση, συνάγεται ότι επί ακυρώσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως δεν υφίσταται δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση ευθέως αλλά μόνο κατά τους όρους των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου, δηλονότι της διατάξεως του άρθρου 904 ΑΚ, του οποίου συντρέχουν ο όροι εφαρμογής, αφού μετά την ακύρωση της γενόμενης αναγκαστικής εκτελέσεως εκλείπει η αιτία της γενόμενης προς τον εκτελούντα περιουσιακής επιδόσεως. ΑΠ 289/2000 ΕλΔ 2000,1324. - ... η συνδρομή των όρων εφαρμογής της διατάξεως αυτής του ουσιαστικού δικαίου μόνο στην περίπτωση της ακυρώσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως όχι δε και στην περίπτωση της εξαφάνισης ή μεταρρύθμισης της εκτελεσθείσας απόφασης, όπου δεν ακυρώνεται η εκτέλεση, που αποτελεί την αιτία της περιουσιακής επίδοσης του καθού, αλλά ανατρέπεται η αποτελούσα τον τίτλο αυτής δικαστική απόφαση, δικαιολογεί νομοθετικά την παραπάνω διαφορετική ρύθμιση της παρ 3 σε σχέση με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 940 ΚΠολΔ. ΑΠ 289/2000 ΕλΔ 2000,1324. — Κατά το άρθρο 940 παρ. 3 ΚΠολΔ αν ακυρωθεί αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχει δικαίωμα να ζητήσει από εκείνον που την επέσπευσε αποζημίωση για τις ζημίες που επήλθαν από την εκτέλεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 914 ή 919 ΑΚ. ΑΠ 1214/2000 ΕλΔ 2002,124. — Από τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο αναιρεσείων με την υποβαλλόμενη νομότυπα αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση μπορεί να ζητήσει επί χρηματικής παροχής να του επιστραφούν το κεφάλαιο που κατέβαλε σε εκτέλεση της αναιρούμενης απόφασης καθώς και οι τόκοι υπερημερίας. Οι τόκοι αυτοί οφείλονται, όπως επί αγωγής (σχετ. ΑΠ Ολ 13/94) από τότε που έγινε υπερήμερος ο αναιρεσίβλητος για την επιστροφή του ποσού με δικαστική ή εξώδικη όχληση (άρθρα 340, 346 ΑΚ). ΑΠ 426/2001 ΕλΔ 2002,410. — ... έτσι αν η αίτηση επαναφοράς υποβληθεί με το αναιρετήριο, οφείλονται τόκοι υπερημερίας από την επίδοσή του στον αναιρεσίβλητο, αν δε υποβληθεί με τις προτάσεις του αναιρεσείοντος από την κατ’ αντιμωλία συζήτηση της αναίρεσης, οπότε γίνεται η όχληση και καθίσταται υπερήμερος ο αναιρεσίβλητος, αν δε είναι απών από την επίδοση της αναιρετικής απόφασης. ΑΠ 496/2001 ΕλΔ 2002,410. — Η δράση των οργάνων της αναγκαστικής εκτέλεσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί επιμελητές αποτελεί ενάσκηση κρατικής εξουσίας, την οποία επικαλείται ο υπερού εκδόθηκε ο εκτελεστός τίτλος, για να πραγματωθεί το δικαίωμα του, που περιέχεται στον εκτελεστό τίτλο. Τα όργανα της εκτελέσεως ασκούν την εξουσία αυτή σύμφωνα με το νόμο, κατ’ αίτηση του επισπεύδοντος, μεταξύ δε αυτού και του τελευταίου δεν υπάρχει σχέση ιδιωτικού, αλλά δημοσίου δικαίου. ΕφΚερκ 97/99 ΔΕΕ 2001,523. — ... αυτό έχει ως συνέπεια να μην εφαρμόζονται οι αρχές του αστικού δικαίου για την πρόστηση και επακόλουθα να μην ευθύνεται ο επισπεύδων σε αποζημίωση από τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της εκτελέσεως εκτός αν από πταίσμα που παρήγγειλε ή ενέκρινε την παράνομη πράξη του επέφερε τη ζημία, οπότε θεωρείται ότι αυτός προξένησε τη ζημία (ΑΠ 672/74 ΝοΒ 23,282, ΕφΚρ 133/71 Αρμ 25,1001, Μπρίνιας «Αναγκαστική εκτέλεση», β~ έκδοση άρθρο 927 παρ. 133 σελ. 343) ΕφΚερκ 97/99 ΔΕΕ 2001,523. — ... η αποζημίωση του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολΔ περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 298 ΑΚ, εκτός από τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του καθού η εκτέλεση και διαφυγόν κέρδος, δηλ. αυτό που προσδοκά κανείς με πιθανότητα και κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων (ΑΠ 967/82 ΝοΒ 31,995). ΕφΚερκ 97/99 ΔΕΕ 2001,523. — ... η ευθύνη αυτή του επισπεύδοντος δεν είναι αντικειμενική, αλλά προϋποθέτει τη συνδρομή της υπαιτιότητάς του (δόλο ή αμέλεια) σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 914 και 919 ΑΚ (Μπρίνιας, ό.π., άρθρο 940 παρ. 2α, σελ. 568, ΕφΑθ 4367/75 ΝοΒ 23,1281). ΕφΚερκ 97/99 ΔΕΕ 2001,523. — Από τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο αναιρεσείων με την υποβαλλόμενη νομότυπα αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση μπορεί να ζητήσει επί χρηματικής παροχής να του επιστραφούν το κεφάλαιο που κατέβαλε σε εκτέλεση της αναιρούμενης απόφασης καθώς και οι τόκοι υπερημερίας. Οι τόκοι αυτοί οφείλονται, όπως επί αγωγής (σχετ. ΑΠ Ολ 13/94) από τότε που έγινε υπερήμερος ο αναιρεσίβλητος για την επιστροφή του ποσού με δικαστική ή εξώδικη όχληση (άρθρα 340, 346 ΑΚ). ΑΠ 426/2001 ΕλΔ 2002,410. — ... έτσι αν η αίτηση επαναφοράς υποβληθεί με το αναιρετήριο, οφείλονται τόκοι υπερημερίας από την επίδοσή του στον αναιρεσίβλητο, αν δε υποβληθεί με τις προτάσεις του αναιρεσείοντος από την κατ’ αντιμωλία συζήτηση της αναίρεσης, οπότε γίνεται η όχληση και καθίσταται υπερήμερος ο αναιρεσίβλητος, αν δε είναι απών από την επίδοση της αναιρετικής απόφασης. ΑΠ 496/2001 ΕλΔ 2002,410. — Αν έχει συντελεστεί εκούσια η αναγκαστική εκτέλεση της αναιρεθείσας απόφασης την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση διατάσσει μόνο το δικαστήριο της παραπομπής όπου περατώνεται οριστικώς η αναβιώσασα μετά την αναίρεση εκκρεμοδικία επί της εφέσεως κατά της εκτελεσθείσας προσωρινώς πρωτόδικης απόφασης. ΑΠ 1450/2001 ΕΕΝ 2003,55.


Στις 10/02/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES