ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Έξοδα εκτέλεσης

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται στην περίπτωση του εκούσιου πλειστηριασμού επικοίνου ακινήτου, επίδοση της έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης στον Υποθηκοφύλακα. Κατά συνέπεια και η εγγραφή στα αρμόδια βιβλία κατασχέσεων .
ΑΠ. 152/2000, Ελ.Δ/νση 41.712, ΕφΛαρ 730/1998, ΜΠρΑθ 1371/2006Έξοδα εκτελέσεως υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος  που απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως ως δικαιούχος των εξόδων εκτελέσεως νοείται όχι μόνον ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων αλλά και τα όργανα εκτελέσεως, καίτοι τα τελευταία δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν τα έξοδα αυτά από τον καθού η εκτέλεση και γι' αυτό δεν έχουν την ιδιότητα του δανειστή αυτού δικαιούνται όμως να λάβουν τα έξοδα εκτελέσεως διά του  επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ο οποίος τα αφαιρεί από το πλειστηρίασμα με αιτιολογημένη πράξη του, η οποία προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρ. 979 ΚΠολΔ στην άσκηση της ανακοπής νομιμοποιείται ενεργητικά κάθε αναγγελθείς δανειστής ή ο καθού η εκτέλεση οφειλέτης και παθητικά μόνον ο επισπεύδων δανειστής, όταν η αμφισβήτηση δεν αφορά στη διενέργεια των πράξεων εκτελέσεως  αλλά στη νομιμότητα της εκκαθαρίσεως και ειδικότερα το νόμιμο και αιτιολογημένο αυτής, ως χορηγήσας στα όργανα εκτελέσεως  την εντολή διενέργειας των πράξεων εκτελέσεως  και άρα προκαταβαλών ή οφείλων σε αυτά τα αντίστοιχα έξοδα για το ορισμένο της ανακοπής αρκεί η άρνηση των εξόδων εκτελέσεως, ο δε καθού η ανακοπή οφείλει να αποδείξει την αιτία και το μέγεθος των εξόδων έννοια εξόδων εκτελέσεως, που προαφαίρουνται από το διανεμητέο πλειστηρίασμα δεν εμπίπτουν στα προαφαιρούμενα  έξοδα όσα έγιναν για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, τα έξοδα αναγγελίας, τα έξοδα εξοφλήσεως του πίνακα και λήψεως αντιγράφου αυτού από τους αναγγελθέντες δανειστές, καθώς και τα έξοδα περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως έννοια του λεπτομερούς και αιτιολογημένου της εκκαθαρίσεως των εξόδων εκτελέσεως  μη υπαγωγή  στα προαφαιρούμενα έξοδα εκτελέσεως εκείνων που αφορούν στην έκδοση αντιγράφων του πίνακα κατατάξεως προς κοινοποίηση τους στους αναγγελθέντες δανειστές υπαγωγή στα παραπάνω έξοδα εκείνων που αφορούν σε επαναληπτική περίλήψη της κατασχετήριας εκθέσεως λόγω συναινετικής αναστολής του πλειστηριασμού.
ΜονΠρΠατρ 165/2006, Αρμ, 2006, σελ. 1084...Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 932, 971 και 975 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα κατατάξεως γίνεται αφού αφαιρεθούν τα έξοδα εκτελέσεως, που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Από τη γραμματική διατύπωση της διατάξεως του τελευταίου άρθρου, όπου γίνεται διάκριση μεταξύ  αφαίρεσης των εξόδων και κατατάξεως των απαιτήσεων, προκύπτει ότι υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως ως και ότι τα έξοδα δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων, ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά μόνον προαφαιρούνται  για να γίνει κατάταξη των δανειστών στο εναπομένον από τον πλειστηριασμό. Η εκκαθάριση των εξόδων γίνεται με τον πίνακα από τον υπάλληλο επί του πλειστηριασμού, ο οποίος προσδιορίζει τον δικαιούχο των εξόδων και αφαιρεί αυτά από το πλειστηρίασμα. Η αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως αποτελεί διανομή του πλειστηριάσματος, όπως και η κατάταξη των δανειστών και συνεπώς προσβάλλεται μόνον με ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ. Ο δανειστής υπέρ του οποίου έγινε η προαφαίρεση των εξόδων  νομιμοποιείται παθητικά στη δίκη που ανοίγεται με την κατά το άρθρο 979 ΚΠολΔ ανακοπή, με την ποία προσβάλλεται η γενόμενη προαφαίρεση των εξόδων και όχι ο δικαστικός επιμελητής ή   τρίτα πρόσωπα (βλ ΑΠ 1722/1988 ΕλλΔνη 1199.603, ΑΠ1359/1998 ΕλλΔνη 1999.307). Στα έξοδα εκτελέσεως περιλαμβάνονται τα έξοδα της προδικασίας και των προπαρασκευαστικών πράξεων της εκτελέσεως και των εν συνεχεία πράξεων αυτής μέχρι την περάτωσή της, δηλαδή από την έκδοση του απογράφου έως τη σύνταξη του πίνακα κατατάξεως, αλλά προς το κοινό συμφέρον όλων των δανειστών (βλ. ΑΠ 1722/1988 και ΑΠ 1359/1998 ο.π.) ΜονΠρΘεσ. 10571/2005,Αρμ./2006, σελ. 439

Ø      ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔ): Τα προαφαιρούμενα ποσά των εξόδων εκτέλεσης δεν κατατάσσονται στον πίνακα, η σχετική όμως εκκαθαριστική πράξη του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού αποτελεί διανομή πλειστηριάσματος και προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ. ανακόπτων μπορεί να είναι αναγγελθείς δανειστής ή ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης και καθ’ ου η ανακοπή ο επισπεύδων δανειστής, ο οποίος είναι ο μόνος που νομιμοποιείται παθητικά.

(ΑΠ. 142/2004, ΝοΒ 52/2004, σελ. 1560)

Ø      ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔ): Τα προαφαιρούμενα έξοδα εκτελέσεως δεν κατατάσσονται μεν στον πίνακα κατατάξεως, η σχετική όμως εκκαθαριστική πράξη του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου αποτελεί διανομή πλειστηριάσματος και προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ πρόσωπα που νομιμοποιούνται ενεργητικά και παθητικά. ΑΠ 280/2004. σελ. 280.- Αν η απόφαση αναιρεθεί μερικώς, ως προς ορισμένα κεφάλαια της όλης δίκης, τότε μόνο ως προς αυτά εξαφανίζεται η απόφαση και η εξουσία του δικαστηρίου της παραπομπής δεν εκτείνεται στα άλλα κεφάλαια, ως προς τα οποία διατηρείται το δεδικασμένο της απόφασης.- Το αντικείμενο της δίκης επί ανακοπής κατά της εκτέλεσης δεν είναι ενιαίο και επομένως στην περίπτωση που προτείνονται περισσότεροι λόγοι ανακοπής πρόκειται για υποχρεωτική αντικειμενική σώρευση περισσότερων ανακοπών.- Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση δημιουργείται και όταν το αντικείμενο της νέας δίκης που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, έχει όμως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη.

(ΕφΠειρ. 1065/2004, ΝοΒ 53/2004, σελ 302)

- Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή. 'Ακυρη η συμφωνία για αμοιβή κατώτερη των ελάχιστων ορίων που έχουν καθορισθεί με Υπουργική Απόφαση. ΕφΠειρ. 707/2003, ΕλΔ 2004,205. — Από τις διατάξεις των άρθρων 932, 971 παρ. 1, 972 παρ. 1, 975 και 1007 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτουν τα ακόλουθα: Α) Ως έξοδα εκτέλεσης θεωρούνται οι δαπάνες που έγιναν για χάρη του γενικού συμφέροντος όλων των δανειστών, με σκοπό τη ρευστοποίηση του πράγματος που εκτέθηκε στο πλειστηριασμό και αφορούν την εκτέλεση αυτή καθεαυτήν. Ειδικότερα, δε, περιλαμβάνονται σε αυτά, τα έξοδα που είναι αναγκαία για την έναρξη, κίνηση και γενικά τη διαδικασία εκτέλεσης, με βάση την οποία επιτεύχθηκε το πλειστηρίασμα, το οποίο διανέμεται στους δανειστές, και πρωταρχικά τα έξοδα και δικαιώματα για τη λήψη απογράφου, σύνταξη του αντιγράφου αυτού και της επιταγής για πληρωμή καθώς επίσης και τα έξοδα και η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή που αφορούν την κατάσχεση του πράγματος που εκτέθηκε στον πλειστηριασμό, την έκδοση και κοινοποίηση της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, με βάση τα οποία επιτεύχθηκε η εκποίηση του πράγματος που κατασχέθηκε. ΕφΑθ 9241/98 ΕλΔ 40,1591, ΕφΠειρ 1226/98 Αρμ 1999,1751, ΝοΒ 2000,979, ΕφΑθ 4896/99 ΕλΔ 2000,490, ΜΠρΧαλκ 124/98 ΑρχΝ 2003,535. — ... Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα εκτέλεσης τα δικαστικά έξοδα που δημιουργήθηκαν για χάρη του αποκλειστικού συμφέροντος του επισπεύδοντος ή των δανειστών που αναγγέλθηκαν, δηλαδή τα έξοδα για τη δικαστική επιδίωξη της απαίτησης, την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, την αναγγελία, την κατάθεση τίτλων, τα έξοδα εξόφλησης του πίνακα κατάταξης κ.λπ. (ΕφΑθ 1787/94 ΕλΔ 36,1264, ΕφΑθ 7190/93 ΕλΔ 37,400, ΕφΑθ 2401/89 ΝοΒ 38,94, ΕφΑθ 3341/88 ΕλΔ 31,146, ΕφΑθ 5566/84 Δ 16,55, ΕφΑθ 9187/83 Δ 15,422, ΜΠρΑθ 4172/95 αδημ.). ΜΠρΧαλκ 124/98 ΑρχΝ 2003,535, ΕφΠειρ 1226/98 Αρμ 1999,1751, ΝοΒ 2000,979, ΕφΑθ 6854/99 ΕλΔ 2000,160, ΕφΑθ 4896/99 ΕλΔ 2000,490, ΕφΘεσ 2483/2000 ΕλΔ 2001,777, ΜπρΘεσ 31699/2001 Αρμ 2002,920. — Κατά την έννοια του άρθρου 932 ΚΠολΔ στα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως εμπίπτουν όλες οι δαπάνες που αποβλέπουν στο γενικό συμφέρον όλων των δανειστών και αφορούν τόσο την εκτέλεση καθ’ εαυτήν, όσο και στην όλη διαδικασία της, από την έναρξη μέχρι την περάτωσή της. ΕφΑθ 9014/2000 ΝοΒ 2001,856, ΕφΠειρ 1226/98 ΕλΔ 2001,470, ΕφΘεσ 2483/2000 ΕλΔ 2001,777. — Στα έξοδα εκτελέσεως περιλαμβάνονται τα έξοδα και δικαιώματα για τη λήψη απογράφου, σύνταξη αντιγράφου αυτού και επιταγής προς πληρωμή (ΕφΑθ 1787/94 ΕλΔ 36,1264, ΕφΑθ 3341/88 ΕλΔ 31,146). ΕφΑθ 2984/99 ΕλΔ 2001,199, ΕφΑθ 9014/2000 ΝοΒ 2001,856. — Η δαπάνη για έκδοση αντιγράφων του πίνακα κατατάξεως δεν εμπίπτει στα έξοδα εκτελέσεως. ΕφΑθ 2189/99 ΕλΔ 2001,198. — Τα έξοδα του δικαιώματος του επί πλειστηριασμού υπαλλήλου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού και την κατακύρωση αποτελούν έξοδα εκτελέσεως υπό την έννοια του άρθρου 932 ΚΠολΔ. ΜΠρΑγρ 20/2001 ΝοΒ 2001,1327. — Όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 932 και 975 του ΚΠολΔ, κατά τις οποίες τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται από εκείνον που την επισπεύδει, η δε κατάταξη γίνεται αφού αφαιρεθούν τα έξοδα εκτελέσεως και ενόψει της γενικότητας αυτών, σε περίπτωση κατά την οποία διενεργείται πλειστηριασμός επί περισσοτέρων του ενός ακινήτων από κοινού και βάσει ενιαίας εκθέσεως κατασχέσεως και τελικά εκπλειστηριασθούν ορισμένα μόνο εξ αυτών, δεν επιβάλλεται να επιμερίζονται τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή ως προς τα εκπλειστηριασθέντα μόνον ακίνητα, ώστε μόνον αυτά, ήτοι τα επιμερισθέντα έξοδα, που αντιστοιχούν στα εκπλειστη-ριασθέντα ακίνητα, να προαφαιρούνται του πλειστηριάσματος. ΕφΑθ 746/99 ΝοΒ 2001,260. — Η εκκαθάριση των εξόδων εκτελέσεως γίνεται είτε με ορισμένη πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, είτε με τον πίνακα κατατάξεως, με τον οποίο ο υπάλληλος με βάση τα έγγραφα και τις αποδείξεις που κατατέθηκαν και βρίσκονται στο φάκελο του πλειστηριασμού εκκαθαρίζει τα έξοδα, προσδιορίζει το δικαιούχο και αφαιρεί αυτά από τον πλειστηριασμό. ΕφΘεσ 2483/2000 ΕλΔ 2001,777. — ... σε κάθε περίπτωση όμως εκκαθαρίσεως των εξόδων είτε με πράξη είτε με τον πίνακα, απαιτείται λεπτομερής προσδιορισμός και αιτιολογία για να είναι εφικτός ο έλεγχος κατόπιν ανακοπής των άρθρων 979 και 980 ΚΠολΔ. (ΑΠ 987/86 Συμπλ. Βασικής νομολογίας τ. Α~ σελ. 388, 391, ΕφΑθ 308/93 ΝοΒ 42,196, ΕφΘεσ 1750/93 ΕλΔ 35,678, ΕφΑθ 3555/92 αδημ., ΕφΑθ 70/89 ΝοΒ 37,1436). ΕφΘεσ 2483/2000 ΕλΔ 2001,777. -- Απαιτείται εξειδίκευση και όχι αναφορά γενικώς σ'αυτά, με αναγραφή των επιμέρους κονδυλίων και της αιτίας τους, καθώς και των αποδεικτικών τους εγγράφων. Πάντως η έλλειψη αιτιολογίας δεν επιφέρει ακυρότητα της εκκαθάρισης ΜπρΘεσ 31699/2001 Αρμ 2002,920. — Δικαιούχοι των εξόδων εκτέλεσης νοούνται και τα όργανα της εκτέλεσης, μολονότι αυτά δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν ευθέως τα έξοδα αυτά από τον καθού η εκτέλεση και γι’ αυτόν το λόγο δεν έχουν την ιδιότητα του δανειστή αυτού, ούτε μπορούν να καταταγούν στον πίνακα κατάταξης. ΜΠρΧαλκ 124/98 ΑρχΝ 2003,535. — ... Μπορούν, όμως, τα όργανα της εκτέλεσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εκκαθάρισης και να λάβουν τα έξοδα που δικαιούνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος τα προαφαιρεί από το πλειστηρίασμα και τα αποδίδει στο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του εντολοδόχου του επισπεύδοντος, υπέρ του οποίου και γίνεται η προαφαίρεση των εξόδων (ΑΠ 632/96 ΕλΔ 37,1566, ΑΠ 987/86, Συμπλήρωμα βασικής νομολογίας, τόμος πρώτος, σελ. 388, ΕφΑθ 1787/94 ΕλΔ 36,1264, ΕφΑθ 7746/93 ΕλΔ 37,1566, ΕφΑθ 8886/90 ΕλΔ 31,1514, ΕφΑθ 2401/89 ΝοΒ 38,94, ΕφΑθ 584/84 ΝοΒ 32,510, ΕφΠειρ 950/86 ΕλΔ 28,475). ΜΠρΧαλκ 124/98 ΑρχΝ 2003,535. — Οι δανειστές που δεν προσέβαλαν τον πίνακα κατάταξης ως προς τα έξοδα εκτέλεσης, έστω και αν προηγούνται κατά το προνόμιο ή τη σειρά του έναντι του ανακόπτοντος ούτε ωφελούνται ούτε βλάπτονται με τη μεταρρύθμιση του πίνακα κατατάξεως και τον περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως, όπως ακριβώς συμβαίνει και επί μη προσβολής, με ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, της κατατάξεως ή όποιου δανειστή (βλ. ΑΠ 10645/97 ΕλΔ 1998,1962, ΕφΑθ 3500/99 αδημ.). ΕφΑθ 8860/2000 ΕλΔ 2003,999.


Στις 10/02/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES