ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Δίκες περί την εκτέλεση

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας με σημείωμα. Από τη γνωστοποίησή του στα εκτελεστικά όργανα απαγορεύεται  η διενέργεια οποιασδήποτε εκτελεστικής πράξης. Συνεπώς αν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός, τότε είναι άκυρος. Διαδικασία ανατροπής κατασχέσεως.
ΑΠ 296/2003, ΧΡΙΔ 2003/539

Ø      ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ: Προϋποθέσεις και σκοπός της ανατροπής της κατάσχεσης (ΚΠολΔ 1019 § 1).- Νομική φύση πλειστηριασμού. Η κατακύρωση που αποτελεί την τελευταία πράξη με την οποία τελειούται ο πλειστηριασμός, είναι πράξη δέσμια της συνδρομής των όρων του νόμου, αποτελεί όρο (condictio juris) και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού υποχρεούται να προβεί στην κατακύρωση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Περιεχόμενο της έκθεσης κατακύρωσης.

(Ειρ. Καλαυρ. 6/2003, ΝοΒ 52/2004, σελ. 1260)

Ø      ΕΚΤΕΛΕΣΗ (Πολ.Δ): «Άμεση απόδειξη» των ισχυρισμών που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης στις δίκες περί την εκτέλεση (ΚΠολΔ 933 § 4) σημαίνει όχι απλώς προαπόδειξη αλλά απόδειξη αποκλειστικά με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία. Δεν συνιστά προσήκουσα καταβολή κατά την ΑΚ 416 η τμηματική καταβολή δεν συνιστά επίσης καταβολή η κατάθεση εγγύησης που διέταξε το δικαστήριο για την αναστολή εκτελέσεως ούτε η προσφορά επιταγών από την καθ’ ης  (τρίτη διακάτοχο) δεν επάγεται απόσβεση του χρέους (ολικά ή μερικά) η δημόσια κατάθεση χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 427 και 434 ΑΚ (απόρριψη αναιρετικού λόγου από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ). Απόρριψη αναιρετικού λόγου και από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ επειδή ο λόγος αυτός συντρέχει μόνο όταν υφίστανται ελλείψεις ή ασάφειες της προσβαλλόμενης απόφασης στη διατύπωση της ελάσσονος προτάσεως του δικανικού συλλογισμού ως προς ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και όχι όταν το δικαστήριο της ουσίας απορρίπτει την αγωγή, ανακοπή ή ένσταση ως μη νόμιμη ή για άλλο τυπικό λόγο. ΑΠ 44/2004, σελ. 1365.-Έννομο συμφέρον για άσκηση έφεσης. Το Μονομελές Πρωτοδικείο παρόλο που δίκασε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εντούτοις δεν διέταξε ασφαλιστικό μέτρο. Κι αυτό, επειδή η παροχή άδειας στον αιτούντα εφεσίβλητο να αναλάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το αιτούμενο ποσό (που είχε δεσμευθεί  στην Τράπεζα  από λογαριασμό του εκκαλούντος μετά από κατάσχεση σε βάρος του στα χέρια τρίτου) προϋποθέτει πλήρη, ειδικά εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη διάγνωση της διαφοράς. Η κύρια παρέμβαση στα ασφαλιστικά μέτρα. – Όταν πρόκειται για κατάσχεση στα χέρια τρίτου, η οποία συντελείται με μόνη την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο, ο δικαστικός επιμελητής δεν ενεργεί ως όργανο εκτέλεσης, αλλά ως όργανο επίδοσης εγγράφου με συνέπεια το ανασταλτικό της εκτέλεσης αποτέλεσμα να επέρχεται και με τη δημοσίευση της περί αναστολής απόφασης ή του σημειώματος, των οποίων στην προκείμενη περίπτωση έχει λάβει γνώση ο επισπεύδων την εκτέλεση.

(ΕφΑθ. 937/2004, ΝοΒ 52/2004, σελ. 1411)

Ø      ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Στις δίκες περί την εκτέλεση δεν επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας η απόρριψη της εφέσεως λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος αποτελεί κατ’ ουσίαν απόρριψη και ως εκ τούτου προσβλητή με αναίρεση είναι η επί της εφέσεως απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στην οποίαν ενσωματώνεται η πρωτόδικη απόφαση. Η μετά την εγγραφή κατασχέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης από τρίτον δανειστή είναι αυτοδικαίως  άκυρη υπέρ του Δημοσίου, ανεξάρτητα από το αν ο πλειστηριασμός έγινε με βάση την κατάσχεση του Δημοσίου ή κατάσχεση άλλου δανειστή στην τελευταία περίπτωση η υπέρ του Δημοσίου ακυρότητα μπορεί να αντιταχθεί μόνο για τις απαιτήσεις του για τις οποίες επιβλήθηκε η κατάσχεση, καθώς και για συμπληρωματικές απαιτήσεις του που αναγγέλθηκαν πριν από την εγγραφή της προσημείωσης.

(ΑΠ 143/2004, ΝοΒ 52/2004, σελ. 1561)

Ø      ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔ): Η αναγκαστική εκτέλεση θεωρείται ότι αρχίζει με την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση, της οποίας η ελαττωματική επίδοση δημιουργεί λόγο ακυρότητάς της υπό την προϋπόθεση όμως της συνδρομής του στοιχείου της βλάβης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας του εκδοθέντος πρώτου εκτελεστού απογράφου, αντί της επίδοσης απογράφου από το εν λόγω απόγραφο. Για να κηρυχθούν άκυρες σ’ αυτή την περίπτωση οι διενεργηθείσες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας θα πρέπει να υπάρχει επίκληση (συνακόλουθα και απόδειξη) στην ασκούμενη ανακοπή κατά την ΚΠολΔ 933 δικονομικής βλάβης του καθ’ ου η εκτέλεση.

(Ειρ.Καβ. 296/2004, ΝοΒ 53/2005, σελ. 124)

- Από τις διατάξεις των άρθρων 933, 934 και 584 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η εναντίωση κατά δικαστικής ή εξωδίκου πράξεως εκτελέσεως ασκείται μόνο με ανακοπή στο αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της ανακοπής κατά της επιταγής είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης, εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, διαφορετικά αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας του ανακόπτοντος. ΜΠρΧαλκ 459/2000 ΝοΒ 2000,1619, ΜπρΧαλκ 451/2000, Δ 2001,225. - ... στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή των διατάξεων εκείνων που καθιερώνουν ειδικές νόμιμες δωσιδικίες, οπότε κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής αυτής μπορεί να είναι και το δικαστήριο οποιασδήποτε συντρέχουσας ή αποκλειστικής δωσιδικίας, μάλιστα δε αν υπάρχει αποκλειστική δωσιδικία αυτή υπερισχύει και επικρατεί της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος (Βαθρακοκοίλη, Ερμ. ΚΠολΔ στα άρθρα 584, σ. 684-685, 933 σ. 394-395, Μπρίνια, Αναγκ. Εκτελ. στο άρθρο 933, σελ. 420, Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό Μέρος 1998, σελ. 554-555). ΜΠρΧαλκ 459/2000 ΝοΒ 2000,1619, ΜπρΧαλκ 451/2000 Δ 2001,225. - ... τέτοια αποκλειστική δωσιδικία, υπερισχύουσα της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος, είναι εκείνη του άρθρου 29 ΚΠολΔ, η οποία καθιερώνει την κατά τόπον αρμοδιότητα του τόπου του ακινήτου για διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, τη νομή ή κατοχή αυτών, διαφορές από μίσθωση, .όπως είναι η κατά το νόμο χρονομεριστική μίσθωση. ΜΠρΧαλκ 459/2000 ΝοΒ 2000,1619, ΜπρΧαλκ 451/2000 Δ 2001,225. - Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των δικών σχετικών με την εκτέλεση είναι το Ειρηνοδικείο, εάν ο εκτελεστός τίτλος με βάση τον οποίο γίνεται η εκτέλεση είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου, το Μονομελές δε πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση, δικάζοντας κατά τη γενική διαδικασία ή ενδεχομένως την αρμόζουσα από τη φύση της ουσιαστικής διαφοράς ειδική διαδικασία (Κ. Μπέη, οι διαδικασίες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου τομ. 2 σελ. 405-407 επ., ΠΠρΗρακλ 595/70 ΑρχΝ 21,763). ΕιρΠειρ 481/99 ΑρχΝ 2000,149, ΑρχΝ 2000,714. - ... σύμφωνα με την άποψη αυτή, που είναι και η κρατούσα το Ειρηνοδικείο έχει υλική αρμοδιότητα μόνο στην περίπτωση, που η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται με εκτελεστό τίτλο-απόφασή του. Ετσι βγαίνει το συμπέρασμα πως η αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι γενική ενώ του Ειρηνοδικείου είναι εξαιρετική και περιορισμένη μόνο στην περίπτωση, που η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με εκτελεστό τίτλο δικαστική απόφαση της αρμοδιότητάς του. ΕιρΠειρ 481/99 ΑρχΝ 2000,149, ΑρχΝ 2000,714. - ... γι' αυτό η ανακοπή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λ.χ. σε διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη υπάγεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο (Μπρίνια, Αναγκαστική εκτέλεση 933 παρ. 153 σελ. 419-420 β~ έκδοση, Σταυρόπουλου ΕρμΚΠολΔ 933 παρ. 28 περ. κ.β. σελ. 1089 β~ έκδοση, Τζίφρα Ασφαλιστικά μέτρα σελ. 481 έκδοση γ~, ΕφΠατρ 551/73 ΝοΒ 22,1204, ΜΠρΑθ 171/69 ΝοΒ 16,1075, Δ 22,52 με ενημ. σημ. Λ. Γκέλη). ΕιρΠειρ 481/99 ΑρχΝ 2000,149, ΑρχΝ 2000, 714. CONTRA βλ. Μπέη, Μαθήματα ΠολΔ 52, τον ίδιο, Δ 1/480, Φραγκίστα/ Γέσιου-Φαλτσή, ο.π. 188, Βλαστό, Δ 5/210, Οικονομόπουλο Τ.,11β/231-232, ΜΠρΑθ 28218/73 Δ 5/206, ΜπτΚαβ 67/72 Αρμ 26/701, ΜΠρΑθ 23/68 ΑρχΝ 20/50 ΜΠρΑρτ 264/68 ΝοΒ 17/551, ΕιρΘες 1064/72 Δ 4/491. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 933 παρ. 4 του ΚΠολΔ, οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως, αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Κατά την έννοια της διάταξης, η οποία θεσπίστηκε για την απρόσκοπτη και με γρήγορο ρυθμό διεξαγωγή των δικών περί την εκτέλεση, ώστε να διευκολύνεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη αποπεράτωση της όλης εκτελεστικής διαδικασίας και να μην αποδυναμώνονται οι εκτελεστοί τίτλοι με την καθυστέρηση της εκτελέσεως τους, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί για απόσβεση της απαίτησης για την οποία ενεργείται η εκτέλεση, πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως, δηλαδή με έγγραφο ή δικαστική ομολογία. ΕφΚρ 324/97 ΑρχΝ 2001,882, ΜΠρΔρ 64/99 Αρμ 2000,1410. - ... στην άμεση (παραχρήμα) απόδειξη περιλαμβάνεται κάθε αποσβεστικός λόγος των ενοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 416 επ. του ΑΚ, μεταξύ των οποίων και η κατά το άρθρο 436 ΑΚ ανανέωση (ΑΠ 351/98 Δ 29,1373, ΕφΑθ 9616/97 ΕλΔ 39,1361, ΕφΑθ 236/95 ΕλΔ 37,695). ΜΠρΔρ 64/99 Αρμ 2000,1410. — Από τις διατάξεις των άρθρων 933 επ., 936, 937 παρ. 1 αρ. 2 και 585 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι ναι, μεν δεν συγχωρείται ανακοπή ερημοδικίας στις σχετικές με την εκτέλεση δίκες, τόσο ενώπιον του πρωτοβάθμιου όσο και ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, πλην όμως οι συνέπειες της ερημοδικίας, που προσδιορίζονται ανάλογα με τη δικονομική θέση καθενός των διαδίκων και τους κανόνες της εκάστοτε τηρούμενης διαδικασίας, η οποία, κατά βάση είναι τακτική (άρθρα 583 επ., 585 παρ. 1 ΚΠολΔ), επέρχονται. ΠΠρΑθ 981/2000 Δ 2001,1087. — ... έτσι, επί ερημοδικίας του ανακόπτοντος, εφόσον αυτός ανοίγει τη δίκη, έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 272 παρ. 1 ΚΠολΔ, κατά την οποία, αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του ανακόπτοντος και αυτός δεν εμφανιστεί κατά την πρώτη συζήτηση, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την ανακοπή (ΕφΑθ 467/94 ΕλΔ 36,672, 4738/93 ΕλΔ 36,220, 9699/82 ΕλΔ 24,110, ΕφΛαρ 1057/89 ΝοΒ 39,98, Μπρίνιας Αναγκαστική εκτέλεση, 2η έκδ., άρθρο 933 παρ. 158 V σελ. 435 και άρθρo 937 παρ. 188 σελ. 528, Χ. Φραγκίστας - Π. Γέσιου-Φαλτσή, Αναγκαστική εκτέλεση, τομ. Ι 1978/86 παρ. 41 VI σ. 216, Μπέης, Δ 23,707 κάτω από την ΜΠρΘηβ 88/92, Ε. Μπαλογιάννη, Δ 26, 921 επ. κάτω από τη ΜΠρΛαρ 177/94). ΠΠρΑθ 981/2000 Δ 2001,1087. — Κατά την άποψη, που είναι κρατούσα στη νομολογία και στη νομική φιλολογία, στις δίκες περί την εκτέλεση δεν επιτρέπεται η άσκηση ούτε αιτιολογημένης, ούτε αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας. Και τούτο προς αποφυγή παρέλκυσης και ταχεία εκδίκαση των σχετικών δικών (βλ. ΕφΑθ 2654/98 ΕλΔ 39,900, ΕφΑθ 3897/95 Αρμ 50,232 και άλλες παραπομπές στη λοιπή νομολογία και τους συγγραφείς). ΕφΑθ 2823/2001 ΕλΔ 2001,949.— ... στις δίκες περί την εκτέλεση ( οι οποίες δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία με ορισμένες αποκλίσεις, ΕφΑθ 4837/96 ΕλΔ 37,1414, ΕφΑθ 2877/96 ΝοΒ 45,788), όπως προκύπτει από το συνδυασμό της διατάξεως του άρθρου 937 παρ. 2 ΚΠολΔ με τις διατάξεις των άρθρων 501 και 513 ΚΠολΔ, η έφεση του διαδίκου που ερημοδικάστηκε πρωτοδίκως, λειτουργεί ως ανακοπή ερημοδικίας, ακόμη και αν δεν περιέχεται στο εφετήριο κάποιος συγκεκριμένος λόγος (βλ. ΑΠ 1100/85, περίληψη στη Δ 17,997, ΕφΑθ 3897/95 ό.π., ΕφΘεσ 2642/92 ΕλΔ 35,629) και συνεπάγεται εξαφάνιση της ερήμην απόφασης και νέα συζήτηση της υπόθεσης απεριόριστο δικαίωμα του εκκαλούντος προς προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών, χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 527 ΚΠολΔ (ΑΠ 134/74 ΝοΒ 1974,924, ΑΠ 105/73 ΝοΒ 22,767, ΕφΑθ 6268/2000 ΝοΒ 49,36). ΕφΑθ 2823/2001 ΕλΔ 2001,949. — ... η άποψη αυτή, που είναι κρατούσα στη νομολογία, επικαλείται ως αιτιολογία το ότι η κατά της ερήμην αποφάσεως έφεση δεν ταυτίζεται κατ’ έννοια προς τη διαληφθείσα ανακοπή ερημοδικίας και δεν επέρχεται με τον τρόπο αυτό περιγραφή της διάταξης του άρθρου 937 ΚΠολΔ, η οποία απλώς περιορίζεται στο να αποκλείσει μόνο το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας (βλ. ΑΠ 1084/73 ό.π., ΑΠ 672/74 ΝοΒ 23,282, ΕφΑθ 2748/82 ΝοΒ 31,511, ΕφΑθ 4168/83 Αρμ 1984,316, ΕφΑθ 4534/87 και 1497/88 αδημ.). ΕφΑθ 2823/2001 ΕλΔ 2001,949. — Στις δίκες της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι έγκυρη η ρητή συμφωνία για παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας του καθ’ ύλην δικαστηρίου και δεν προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 933 παρ. 2 περ. α~ ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία, αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης, αποκλειομένης δηλαδή της σιωπηρής παρέκτασης, σύμφωνα και με τη γενική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΠολΔ, ΜΠρΠειρ 3020/2002 Δ 2002,936. — ... ενώ εξάλλου οι δίκες περί την εκτέλεση, ως έχουσες αντικείμενο τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, είναι περιουσιακές και επομένως χωρεί παρέκταση γι’ αυτές, χωρίς να απαιτείται να προσδιορίζεται αυτό ειδικώς στη συμφωνία. ΜΠρΠειρ 3020/2002 Δ 2002,936. — Δεν αποκλείεται η παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει ρητή συμφωνία για παρέκταση, αναφερόμενη στις δίκες της εκτελέσεως και αποδεικνυόμενη με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (βλ. ΕφΑθ 2556/80 ΝοΒ 28,1547, 10683/86 ΕλΔ 28,890, ΕφΠατρ 540/92 ΑχΝομ 9,224, ΜΠρΣπαρτ 105/89 ΑρχΝ 40,477), σε περίτπωση δε που υπάρξει τέτοια συμφωνία δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 44 ΚΠολΔ αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν από την ίδια συμφωνία προκύπτει το αντίθετο. ΕιρΠειρ 110/2002 Δ 2002,1068. — Το αντικείμενο της δίκης επί ανακοπής κατά της εκτελέσεως δεν είναι ενιαίο και επομένως, στην περίπτωση που προτείνονται περισσότεροι λόγοι ανακοπής, πρόκειται για υποχρεωτική αντικειμενική σώρευση περισσοτέρων ανακοπών. Κάθε λόγος ανακοπής συνιστά ίδια και αυτοτελή βάση. ΑΠ 408/2000 ΔΕΕ 2001,876. — Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 937 παρ.1 περ. 2 του ΚΠολδ εάν βεβαι-ωθεί ότι δεν έγινε νόμιμη κλήτευση του απολειπόμενου διαδίκου, διαφορετικά δικάζει ερήμην τον απολειπόμενο διάδικο και εάν αυτός είναι ο ανακόπτων, απορρίπτεται η ανακοπή (άρθρο 272 παρ. 1 του ΚΠολΔ), εάν, δε, δικάζεται ερήμην ο καθού η ανακο-πή, τότε θεωρούνται ομολογημένοι οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στην ανακοπή και γίνεται αυτή δεκτή, εφόσον κριθεί νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρο 271 παρ. 3 του ΚΠολΔ) (ΕφΑθ 467/94 ο.π.). ΜΠρΧαλκ 124/98 ΑρχΝ 2003,535.

 


Στις 10/02/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES