ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Κατάσχεση

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Στην εμπράγματη υποθηκική αγωγή, δηλαδή στην αξίωση για αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ενυπόθηκου ακινήτου υπόκειται και ο τρίτος κύριος που απέκτησε κυριότητα μετά την εγγραφή της υποθήκης ή που νέμεται με νόμιμο τίτλο το ενυπόθηκο ακίνητο (άρθρα 1257,1258,1265,1268,1291,1294 ΑΚ, 977 § 2, 993  § 1 εδ. β΄ και 1007  §1 ΚΠολΔ).
Ο προσημειούχος δανειστής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει την ως άνω εμπράγματη αγωγή με την έννοια αυτή, εφόσον έχει τίτλο εκτελεστό για την αξίωση υπέρ της οποίας εγγράφηκε η προσημείωση υποθήκης. Επομένως ο δανειστής αυτός, εφόσον έχει τίτλο εκτελεστό, όπως είναι η διαταγή πληρωμής, μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση και  κατά του τρίτου κυρίου ή κατά εκείνου που νέμεται με νόμιμο τίτλο το προσημειωμένο ακίνητο, όχι διότι ο τρίτος ευθύνεται έναντι του δανειστή αυτού ενοχικώς αλλά διότι ευθύνεται εμπραγμάτως, επειδή δηλαδή είναι κύριος του βεβαρυμένου με προσημείωση υποθήκης, όπως ευθύνεται όταν το ακίνητο είναι βεβαρυμένο με υποθήκη. Επομένως εξομοιούται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή και μπορεί ο τελευταίος  και πριν από την τροπή της προσημειώσεως σε υποθήκη να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση και να κατάσχει το ενυπόθηκο κτήμα αφού πρώτα κοινοποιήσει επιταγή προς εκτέλεση στον οφειλέτη και στον τρίτο με την μόνη διαφορά ότι η απαίτηση υπέρ της οποία έχει εγγραφεί  η προσημείωση κατατάσσεται τυχαίως (άρθρα 1007  § 1, 993  §1 εδ. β΄, 41 ΕισΝΚΠολΔ). Ολ ΑΠ 14/2006, ΝοΒ 54/2006, σελ. 1264

Ø      ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ: Η παράλειψη της μνείας  συστατικών του κατασχεμένου ακινήτου στην κατασχετήρια έκθεση (εν προκειμένω υπογείου  του ακινήτου) δεν επηρεάζει την εφαρμογή του άρθρου 992 § 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο η κατάσχεση εκτείνεται και επί τω συστατικών (κατά τη δυνάμει κανόνων του ουσιαστικού δικαίου – ΑΚ 953 επ. – έννοια αυτών), μπορεί όμως να επηρεάσει το κύρος της κατάσχεσης ολόκληρου του ακινήτου, εφόσον τα ελαττώματα της κατασχετήριας έκθεσης επιδρούν στην οικονομική ταύτιση του αντικειμένου της κατάσχεσης ή εγκυμονούν κίνδυνο βλάβης του προτείνοντος την ακυρότητα. Μια τέτοια δικονομική βλάβη δεν είναι όμως νοητή σε περίπτωση θεραπείας των ελλείψεων της κατασχετήριας έκθεσης ύστερα από ανακοπή κατά το άρθρο 954 § 4 ΚΠολΔ.

(ΑΠ 1497/2003, ΝοΒ 52/2004, σελ. 790)

Ø      ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ: Στην έννοια  της διάθεσης κατά την ΚΠολΔ 958 περιλαμβάνονται μόνο οι εκποιητικές δικαιοπραξίες και όχι οι υποσχετικές όπως η εκμίσθωση σε τρίτο, η οποία αν λάβει χώρα είναι έγκυρη και ο υπερθεματιστής υπεισέρχεται σ’ αυτήν με τις προϋποθέσεις της ΑΚ 614.-Στον έλεγχο της ΑΚ 281 υπόκειται και η κατάρτιση της σύμβασης ως εκδήλωση της κατ’ ΑΚ 361 ελευθερίας των συμβάσεων.

(ΕιρΑθ 66/2005, ΝοΒ53/2005, σελ 722)

Ø      ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Περιγραφή με ακρίβεια του ακινήτου. Η περιγραφή δεν απαιτείται να είναι σχολαστική. Αρκεί να είναι τέτοια ώστε να προκύπτει όχι μόνο η τοπική, αλλά και η οικονομική ταυτότητα του ακινήτου. Η παράλειψη της μνείας των συστατικών  στην κατασχετήρια έκθεση μπορεί να επηρεάσει το κύρος της κατάσχεσης ολόκληρου του ακινήτου εφόσον τα ελαττώματα αυτά επιδρούν επί της τοπικής ή οικονομικής ταύτισης του κατασχεθέντος ή εγκυμονούν κίνδυνο βλάβης του προτείναντος την ακυρότητα.

(ΑΠ 1497/2003. Δ/νη 2004,  433)

- Ως αναγγελθέντες δανειστές, έναντι των οποίων δεν αντιτάσσεται η, μετά την εγγραφή της κατάσχεσης, μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης, θεωρούνται όλοι οι δανειστές που αναγγέλθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατά το άρθρο 972 ΚΠολΔ, όχι δε μόνο εκείνοι που συμπτωματικά είχαν αναγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της μεταγραφής ή εγγραφής της υποθήκης ή προσημείωσης. Η κατά το άρθρο 999 παρ. 3 ΚΠολΔ επίδοση της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου πρέπει να γίνεται μόνο στους δανειστές που έχουν εγγράψει την υποθήκη ή την προσημείωσή τους πριν από την εγγραφή της κατάσχεσης. ΑΠ Ολ 6/1998 ΕλΔ 1998,70.


Στις 10/02/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES